VALİLİK MAKAMINA
…………..

İlgi: ……….. tarih ve …………….. sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile; …………2015 tarihindeki …………… Aile Sağlığı Merkezindeki 08.00-16.00 saatleri arasındaki asıl olarak görevlendirildiğim nöbete mazeretsiz gitmemem nedeni ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği nin “Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları” başlıklı Madde 4 “n) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.” Hükmüne uygun hareket etmediğim, yaşanılan olayda kusurlu bulunduğum ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmadığımdan bahsedilerek, bu nedenle Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik “Sözleşmenin İhtaren sona erdirilmesi” başlıklı 14 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda aynı Yönetmeliğin Ek 2 de yer alan fiillerden “Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak” fiilini işlediğimden bahisle “5 (beş)” ihtar puanı verilmiş ve tarafıma tebliğ edilmiştir.

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik “Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi” başlıklı Madde 14 de “İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, Bakanlığın verdiği ihtarlara karşı ise müsteşara itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir…” hükmüne istinaden bu kararın hukuka uygun olmadığını belirterek itiraz ediyorum.

Tarafıma verilen 5 (beş) ihtar puanı hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

………… Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapmaktayım. ……………. tarihinde nöbet görevime İş Bırakma Eylemine uymam nedeni ile gitmediğim doğrudur.

07.11.2008 tarih ve 27047 sayılı Resmi Gazetede Anayasa Mahkemesi’ nin 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Kanunu ile ilgili Esas No 2005/10, 21.02.2008 Karar Tarihli kararı yayınlanmıştır. Bu karar incelendiğinde “B- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu, 1- Yasa’nın 3. Maddesinin İkinci Fıkrasının Son Tümcesinin İncelenmesi; “…… aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının bu hizmetleri kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda ve tam gün çalışma esasına göre sunmaları, …………. kişilerin bu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerinin aile hekimlerine kayıt olmalarına bağlı olması ve bu illerde aile hekimliği kapsamındaki hizmetlerin sadece aile hekimlerince sunulması …. aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının mevzuat ve sözleşmeye uygunluk ve diğer konularda, Bakanlık, ilgili mülki idare ve sağlık idaresinin denetimine tabi olmaları, görevleriyle ilgili ya da görevleri başında işledikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlarda Devlet memuru gibi kabul edilmeleri gözetildiğinde, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarınca sunulacak olan aile hekimliği hizmetlerinin, Devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler olduğu açıktır….” kararını vermiştir. Bu karar ile aile hekimlerinin; kamu hizmeti verdiği, diğer Devlet memuru statüsünde görev yaptığı kabul edilmiştir.

Sivil Toplum Örgütleri …………….. tarihinde Aile Hekimliği Birimlerinde iş bırakma eylemi düzenlemiştir. Bu eylem kararını AHEF (Aile Hekimleri Derneği Federasyonu), Türk Sağlık Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık Sen Sendikası, Aile Sen, TAHUD gibi sivil toplum kuruluşları karar alarak destek vermiştir. İş Bırakma Eyleminin amacı; aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının özlük haklarını azaltan, kazanılmış haklarını ellerinden alan, birinci basamak sağlık hizmeti ile ilgili olmayan yeni görevlerin bulunduğu yasal düzenlemeler karşısında bu duruma kamuoyunda dikkat çekerek destek aramaktır. Bende bu amaçla bu karara uyarak İş Bırakma Eylemine katıldım ve nöbetime gitmedim.

Nitekim Türkiye tarafından kabul edilerek 25.02.1993 tarih ve 21507 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ILO 151 Nolu Sözleşme – Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması Ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme’nin 3. maddesi, sözleşmenin uygulanması bakımından “Kamu Görevlileri Örgütü” deyimi oluşumu ne olursa olsun amacı kamu görevlilerinin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek olan herhangi bir örgütü kapsadığı düzenlenmiştir. Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının özlük haklarını, çıkarlarını savunan ve amacı bu hakları geliştirmek olan Türk Sağlık Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık Sen Sendikası, Türk Tabipler Birliği ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu hakkında da söz konusu uluslararası sözleşme hükümleri uygulama alanı bulmaktadır.

Aynı uluslararası sözleşmenin 4. maddesi ile de kamu görevlileri örgütünün amaçları doğrultusunda üyelere etkinlikte bulunabilme olanağı sağlamıştır. Nitekim aynı hususlar yine Türkiye’nin taraf olduğu, örgütlenme özgürlüğünü konu alan Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı ILO Sözleşmesi, Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı İlkeleri’nin Uygulanmasına İlişkin 98 sayılı ILO Sözleşmesi, Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesine İlişkin 151 sayılı ILO Sözleşmesi’nin örgütlenme özgürlüğü bağlamında aynı yasal düzenlemelere yer verdiği açıktır.

Türkiye’nin taraf olduğu yukarıda belirtilen tüm uluslararası sözleşmeler Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca iç hukukta da uygulanması zorunlu olan düzenlemelerdir. Söz konusu düzenlemeler yasa hükmünde olup iç hukuk düzenlemelerinden de üstün oldukları Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrası gereğidir.

Anılan uluslararası sözleşme hükümleri çerçevesinde kamu görevlilerinin Kamu Görevlileri Örgütü’nün eylemi kapsamında iş bırakmalarının geçerli mazeret olarak kabul edilmesi gerektiği; birçok İl İdare Mahkemesi kararı (Örnek: Çorum İl İdare Mahkemesi 2014/514 Esas No 2014/688 Karar No lu 20.10.2014 tarihli kararı), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2001 / 68959 sayılı dosyası ile verilen 21.04.2009 tarihli kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2001 / 74611 sayılı dosyası ile verilen 17.07.2007 tarihli kararı, Danıştay 12. Dairesinin 2004 / 4643 Esas ve 2005 / 313 Karar sayılı kararı, Danıştay 11. Dairesinin 2002 / 871 Esas ve 2005 / 861 Karar sayılı kararı, Danıştay 12. Dairesinin 2005 / 5767 Esas ve 2008 / 225 Karar sayılı kararı, Danıştay 12. Dairesinin 2005 / 4499 Esas ve 2005 / 3529 Karar sayılı kararı, Danıştay 12. Dairesinin 2004 / 4209 Esas ve 2004 / 4148 Karar sayılı kararı, Danıştay 8. Dairesinin 1997 / 4334 Esas ve 1998 / 4242 Karar sayılı karar ile ve en son Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2013/4031 Esas No 2014/975 Karar Nolu 20.03.2014 tarihli kararı ile vurgulanmıştır.

Ayrıca; Danıştay 12. Dairesinin 2013/10057 Esas Nolu “Sendika Üyesi olmadığı halde sendikanın İş Bırakma Kararını uygulan memur hakkında” 10.12.2013 tarihli kararında; “… Davacının sendikal eylemin yapıldığı tarihte sendika üyesi olmamasının eylemin suç teşkil etmediği sonucunu değiştiremeyeceği, sendikal eyleme destek niteliğinde olan görevi terk etme eyleminin de kabul edilebilir bir mazeretle işlendiği sonucuna ulaşıldığından aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır. Nitekim İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ nin 17.07.2008 tarih K:23018/04 sayılı kararında iş bırakma eyleminin gerçekleştiği dönemde sendika üyesi olmayanların da kamu çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi amacıyla bir günlük ulusal greve katıldıklarından üye olup olmama durumu gözetilmeksizin AİHS’ nin 11. maddesinin ihlal edildiğine karar verilmiştir.” şeklinde kararı ile sendika üyesi olmayan bir kamu görevlisinin, sendika kararına uyarak destek amacı ile iş bırakma kararını uygulayabileceği ve bu nedenle ceza verilemeyeceğini açık ve net olarak ortaya koymuştur. Bende Türk Sağlık Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sağlık Sen Sendikası ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikasının …………….. tarihinde İş Bırakma Kararına destek amacı ile iş bıraktım ve bu nedenle nöbet görevime gelmedim.

Yukarıda belirttiğim açıklamalar doğrultusunda ……….. tarih ve ………… sayılı yazınız ile bildirilen ve uygulanan 5 (beş) ihtar puanının kaldırılması için gereğini arz ederim. …. / …. / 2015
AH/ASE……………….
Eki:
1. Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası iş Bırakma Kararı

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.