2.DENETİM USUL ve ESASLARI,SAHADA YAŞANILAN SORUNLAR,DENETİMLERDE YAPILAN USUL VE HATALARIN İNCELENMESİ:

Aile hekimliği uygulamaları kapsamında ASM, aile hekimliği çalışanlarının denetim usul ve esasları yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik;
‘’Denetim
MADDE 11- (1) Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırı fiillerin tespit edilmesi hâlinde aykırılığın mahiyetine göre;
a) Adlî yönden, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun hükümlerine göre,
b) İdarî yönden 13 üncü ve 14 üncü madde hükümlerine göre,
c) Kamu zararı oluşturan malî hususlar yönünden; 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, gerekli işlemler tesis edilir.’’ ,
İlgili Yönetmelik ”Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi başlığı altında;
MADDE 14- (1) Ek (2)’de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, tespitin mülkî idare amirleri ve il sağlık müdürleri veya bunların GÖREVLENDİRECEĞİ personelce yapılması hâlinde vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması hâlinde Bakanlıkça, fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Bakanlıkça yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.
(2) İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, Bakanlığın verdiği ihtarlara karşı ise müsteşara itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.”
…….
6) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılır. En geç iki ay içinde gerekli işlemlerin başlatılmaması, gerekli işlemlerin altı ay içinde sonuçlandırılmaması veya ihtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtar verme ve devamında sözleşmeyi sona erdirme yetkisi zaman aşımına uğrar.
25.01.2013 tarihinde yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, Denetim başlığı altında;
MADDE 33 – (1) Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum, ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir. Bu denetimler Kurum tarafından belirlenen denetleme formları ile gerçekleştirilir. Mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılık tespit edildiği takdirde, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde ilgililer hakkında işlem tesis edilir.’’ Hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, Aile hekimliği Ödeme ve sözleşme Yönetmeliği izinler başlıklı 8.madde de ‘’(9) İzin vermeye ve hastalık raporlarını izne çevirmeye müdürlük yetkilidir.’’ İfadeleri yer almaktadır.

Bu mevzuat hükümleri çerçevesinde,
Sendikamız Hukuk Komisyonu tarafından sahada tartışılan konulardaki görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir ;

1. Aile hekimliği uygulaması kapsamında ilgili yönetmelikler dahilinde belirlenen ve Aİle hekimliği çalışanları ve Asm’lere yapılan denetimlerde, denetimi ilçelerde kaymakam ya da il sağlık müdürü bizzat yürütmüyor ise denetim ekibinin görevlendirme belgeleri düzenlenmiş olmak zorundadır.
Denetim usul ve esaslarına uyulmadığı tespit edildiği takdirde, sorumlular hakkında inceleme başlatılması talebinde bulunulabilir.
Tsm personelinin ihbar ,şikayet ya da esaslı bir denetim nedeni olmaksızın yaptıkları denetimler usule aykırıdır. Üyelerimizin bu durumda denetim ekibi hakkında tutanak tutarak bizlere durumu bildirebilirler.
Denetim usul ve esaslarına uyulmadığı durumlarda, ya da denetim sonrası savunma istemleri ve ceza puanları tebliğ edildiği dönemlerde üyelerimiz ilgili belge ve dokümanlarını hukuk komisyonumuza ulaştırabilirler.

2. İdarenin yürüttüğü işlemin ve ceza puanının iptali istemiyle itiraz dilekçeleri ve valiliğe itiraz dilekçeleri için Hukuk Komisyonumuz tarafından hukuki destek verilecektir..

3. Üyelerimizin, denetim ekibinin yetki aşımının gerçekleştiği ya da esaslı bir denetim nedeni olmadığı durumlarda denetim usul ve esaslarına uyulmadığı gerekçesiyle denetim ekibinin tuttuğu tutanaklara şerh düşebilir ve her türlü yasal haklarını saklı tuttuklarını tutanakta bildirebilirler.

4. İlçelerde mülki idare amiri İlçe Kaymakamlarıdır. İlçe kaymakamının , İlçelerimizde çalışan aile hekimleri ve hizmet verdikleri asmleri denetim ve inceleme yetkisi bulunmamaktadır .

5. Aile hekimliği çalışanları , denetim usul ve esaslarına aykırı durumlarda denetim formları dışında kendilerinin usule aykırı tesis edilen işlem hakkında düzenledikleri tutanakları da muhafaza altına almaları önerilmektedir.

6. Aile hekimliği çalışanlarının, çalıştıkları yerlerde ikamet zorunluluğu bulunmamaktadır.

7. Aile hekimliği çalışanlarının, raporlarını izne çevirmeye ve izin vermeye yalnızca müdürlük yetkilidir. Bu yetki TSM’lere ve kaymakama devredilemez.

8. Olağan denetimlerde, Aile hekimliği çalışanları en az 15 gün önceden HSM’ler tarafından denetim tarihleri hususunda bilgilendirilmek zorundadır. Sınıflandırma denetimleri ve olağan dışı denetimlerde daha önceden bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın