HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’ ne
……………

 

 

………………………………. Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapmaktayım.
Danıştay 15. Dairesinin Esas No:2013/2799 14.05.2014 tarihinde 21.7.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/1 sayılı Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 3. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “….sözleşmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamı…” ibaresinin aile hekimleri yönünden İPTALİNE karar vermiştir.

Bu karar uyarınca Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğinde “Aile Hekimleri” ile hüküm kalmamıştır.
Yine tebliğin “Kapsam” başlıklı Madde 2 de “(1) Bu Tebliğ doğrudan sağlık hizmeti sunan, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.” Hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre kamuda veya özelde çalışan tüm hekimlerin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır ve halen yürürlüktedir.
07.11.2008 tarih ve 27047 sayılı Resmi Gazetede Anayasa Mahkemesi’ nin 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Kanunu ile ilgili Esas No 2005/10, 21.02.2008 Karar Tarihli kararına göre aile hekiminin kamu hizmeti verdiği kabul edilmiştir. Bu durum Danıştay 15. Dairesinin Esas No:2013/2799 15.04.2015 tarihli Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ile ilgili kararında da açık olarak zikredilmiştir.
Yine tebliğin “Primlerin Ödenmesi ve Kurum Katkılarının Tahsili ile İadesi” başlıklı Madde 3 de “(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alır. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır…” hükmü bulunmaktadır.
Tebliğin iptal kararı sonrasında gerek Anayasa Mahkemesi ve gerekse Danıştay 15 inci Dairesi kararına göre Aile Hekimlerinin kamu görevlisi olması nedeni ile tebliğin Madde 3 (1) e tabi olacağı aşikârdır. Bu durum ….., ……., ……, ……. yıllarında yaptırmış olduğum Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bedelinin yarısının, Tebliğ Madde 3 (1) e göre tarafıma geri ödenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Yukarıda açıkladığım gerekçelerden dolayı Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ……. Yılı …….. bedelinin yarısı olan ……… TL sinin, …….. Yılı bedelinin yarısı olan ……….. TL sinin, yine Tebliğin Madde 3 (1) “sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır.” Hükmü uyarınca ekte belirttiğim poliçeler uyarınca toplam ………… TL nin en geç 30 (otuz) gün içinde tarafıma ödenmesini arz ederim.

 

Dr. ………………………..
Aile Hekimi

 

Eki:
1. ….. Yılı Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi /Prim Ödeme Makbuzu
2. ….. Yılı Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi /Prim Ödeme Makbuzu.
3. ….. Yılı Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi /Prim Ödeme Makbuzu.
4. ….. Yılı Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi /Prim Ödeme Makbuzu.

Bir cevap yazın