……. NO’LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

                             ( …… No’lu AHB)

 Sayı:

Konu: Asm nöbetleri hk.

…. 12.2015

                                   ………. TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNE,

                                                                                                                            …………

……2014 tarih ve …………. ile e-imzalı yazınız incelenmiş olup, kanuni haklarım saklı kalmak şartıyla tebellüğ edilmiştir. İlgili yazınızda;

 1. Anayasanın belirlilik ilkesi gereği, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi gerekliliği ihlali,
 2. Anayasa Mahkemesinin E: 1993/5, K:1993/25 sayılı kararı gereğince, nöbet öngören yasal düzenlemede kesin hüküm içermemesi nedeniyle, yasama organının, ‘temel ilkeleri koyması, çerçeveyi çizmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanı yönetimin düzenlemesine bırakmaması gerekir.’ Hükmünün ihlali,
 3. ASM nöbetleri ifa edilmediğinde hangi disiplin cezasının uygulanacağı açıkça belirtilmeyerek idareye disiplin cezası fiillerini belirleme hak ve yetkisi verilmiştir. Bu nedenle yasama yetkisinin devredilmezliğini öngören Anayasa’nın 7. maddesine aykırı olması,
 4. Anayasa’nın 10. ve 18. maddesinin ihlali,
 5. Anayasa’nın 38.maddesinde yer alan ”suç ve cezanın yasallığı” ilkesinin ihlali, nöbet görevinin yerine getirilmediği durumda hangi idari ve disiplin cezasının verileceğinin açıklar nitelikte olmaması ve idareye geniş bir taktir hakkı ve yetkisi tanıması,
 6. Anayasa’nın 50. maddesindeki dinlenme hakkının ihlali,
 7. Avrupa Adalet Divanı sağlık çalışanları mesai dışı çalışma koşullarıyla ilgili emsal kararlarına ve İLO sözleşmelerine aykırılık,
 8. 6.10. 2004 yılında Ülkemizin taraf olduğu ve Ülkemizi temsil eden yetkililer tarafından imzalanan , 5547 sayılı yasa ile onaylanarak kanun hükmünde bulunan Avrupa Sosyal Şartları 1.bölüm, 2.bölüm 2. madde de yer alan haftalık çalışma süresinin tedricen azaltılması taahütüne, , 3. madde,4.maddenin 1.fıkrası, 5.6. maddelerine aykırılık,
 9. Danıştay 11. daire 11.02.2014 tarihli gerekçeli kararı,
 10. İmzalamış olduğum aile hekimliği hizmet sözleşmesinin 3. ve 5. Maddelerine aykırılığı ve Asm nöbet listesi ve nöbet görevlendirmesi valilik oluru olmaksızın düzenlenmesi,
 11. Aile hekimliği çalışanlarına ASM ve TSM’lerde mesai dışı nöbet uygulamasını getiren İlgili kanun maddesinde; sağlık personelinin doğrudan insan sağlığı ile olan mesaisinin, mesai dışı çalışmayı ve nöbeti düzenleyen kuralları ile sınırlarının belirlenmemesi, yeterince dinlenmenin engellenmesine neden olabileceği ve bu durumun telafisi mümkün olmayan hatalar doğurabileceği riski barındırması,

 

Anayasamıza, Uluslararası sözleşmelere, Danıştay emsal kararlarına aykırı tüm bu düzenlemeler nedeniyle, aile sağlığı merkezinde mesai dışı zorla çalıştırılma olarak kabul edilecek olan nöbete icap edemeyeceğimi, nöbet listesinden çıkartılma talebimi ve Üyesi olduğum Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası tarafından alınan iş bırakma kararı gereği yasal haklarımı kullanarak …… tarihinde görev yerimde bulunamayacağımı bildirir, gerekli tedbirlerin alınması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Aile hekimi/ Aile Sağlığı Elemanı

Bir cevap yazın