Birinci basamak sağlık hizmetlerinin koruyucu sağlık hizmeti önceliği ile halkımız tarafından en kapsamlı kullanılan, en yaygın tercih edilen, en kolay ulaşılan sağlık hizmeti olduğu ve toplum sağlığına güvenilir bir dayanak oluşturduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Aile Hekimliği Uygulaması bizlere 2010 yılından beri ülke genelinde biyo-psiko-sosyal, bütüncül bir bakışla kişileri aileleri, çevreleri ve özgün kültürleri ile birlikte değerlendirme olanağı da sunmuştur. Bu kazanım ile Birinci Basamağın ülkemizdeki tüm sağlık sisteminin koordinasyonundaki önemini de artmıştır.

Hizmet verdiği nüfusun çokluğu, hizmetin çeşitliliği, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki yetersizliğinden kaynaklı sorunlar yanında Aile Hekimliği uygulamasının dayandığı yönetmelik ve kanunlar, yerel idarelerce yapılan farklı yorumlar, standart olmayan keyfi uygulamalar, haksız tehdit ve yaptırımlar pek çok mesleki, hukuki ve sosyal sorunu beraberinde getirmiştir.

Öyle ki bunların çoğu hem yönetmelikleri çıkaranlar tarafından hem de var olan hak arama örgütlerince yeterince anlaşılamamış ve gündeme alınamamıştır. Dolayısıyla Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının mağduriyetleri giderek artmıştır.Bu haksızlık, hukuksuzluk ve zorluklar ayrı bir mücadele gereksinimini doğurmuş, Aile Hekimliği çalışanlarının haklarını aramak için dayanışmaya ve özel bir örgütlenmeye ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır.Bu amaçla ilk hak arama çalışmaları Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının oluşturduğu “Dayanışma Platformu” adıyla başlamış ve kısa sürede birlik içinde hareket etmenin gücü ile ilk itiraz ve sorunlar kamuoyu ve idari mercilere taşınmıştır.

Mesleki, ekonomik hak ve çıkar mücadelesinin yasal zeminde daha kuvvetli, daha örgütlü ve daha büyük olması gerektiği ihtiyacından hareketle 14 Mart 2014 tarihinde Birlik ve Dayanışma Sendikası kurulmuştur.Sendikamızın ilk ve vazgeçilmez ilkesi “Sendikalı olma, sendika sen ol” olarak kabul edilmiştir. Tüm üyelerin katılımcı, destekleyici öneri ve katkıları, aktif ve sahiplenici tutumları, eleştiren, geliştiren bakış açıları, iş birliği ve görev gönüllülüğü en önemli heyecan ve isteğimiz olmuştur.Sendikal mücadelemizde ortak amaç ve hedefler için kişisel görüş ve bağlılıklardan arınarak birlik ve dayanışma içinde çalışmak, hak ve çıkarlarımız için ortak söz söylemek ve ortak harekette buluşmak amacı benimsenmiştir.

Bu amaçla diğer dernek ve örgütlerle olabilen tüm ortaklaşmalarda yapıcı, barışçıl tavır öncelenmiştir.Bağımsız olmak ve bağımsız kalmak, herhangi bir siyasi otoritenin güdümünde olmadan sadece ve sadece mesleki hak ve çıkarlar için gereğinde siyasetin içinde ve karşısında olmak etkin bir mücadelenin gereğidir. Herhangi bir konfederasyonun bünyesinde olmak asla düşünülmemiştir. Vazgeçilmez tek bağlılığımız Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün gösterdiği yol ve hedefler, Cumhuriyet kazanım ve ilkeleridir.Kurulduğu günden beri sendikamız birinci basamağın ilk sendikası olması sıfatıyla hızlı ve etkin reaksiyonları ile öncü olmayı başarmıştır.

Cumartesi nöbetlerinde alınan doksana yakın iş bırakma kararı ile sahada eylemsellikte örnek olmuş, yapılamaz diyenlerin dahi katılımını sağlayacak şekilde tavrında kararlı durmuştur. Sonrasında cesur, isabetli ve çarpıcı fikir ve sözü ile alanları sarı rengiyle dolduran sendikamız hak mücadelesinde bir sendika şemsiyesi altında birleşerek korunmayı sembolleştirerek sarı şemsiyeleri ile tanınır olmuştur.İş güvencesi, angarya, mobbing ve haksız yaptırımlara karşı güçlü bir hukuk mücadelesi ile nerde ihtiyaç varsa orada olmayı görev bilerek kuvvetli bir hukuk ekibi oluşturulmuştur.

Sendikamızın Anayasal hak ve kanunlara aykırı sözleşme feshi, ceza puanı, cari giderler birçok konuda önemli kazanımları oldu ve olmaya devam ediyor.Birlik ve Dayanışma Sendikası ilk günden itibaren mesleki, ekonomik hak ve çıkarlarını savunmak noktasında talepleri her zaman açık ve net olarak ifade etmiştir. Sendikamız halkın tıbbi gerek ve bilimsel standartlara uygun, eşit ve ücretsiz sağlık hakkında ısrar ederken hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru ve sağlık emekçisi tüm çalışanların can ve iş güvenliği, emeğin karşılığı ve emekliliğe yansıyan temel ücretler, güvenli ve insanca çalışma ortamları sağlanmasını, aşırı iş yükü, baskı ve tehditlerin ortadan kaldırılmasını en önemli hedefi olarak belirlemiştir.

Aile Hekimliği Uygulamasının en önemli bileşenleri olan hekimler, hemşireler ve ebelerin ilk başlanan yıllardaki idealizm ve çalışma azmi, ne yazık ki sistemin en başta planlandığı şekilde inşa edilmemesi ve ilk yıllardaki kazanımların da seneler içinde kaybedilmesi nedeniyle çok azalmıştır.

Aile Hekimliği ile başlayan bu mücadele tüm sağlık camiasına sahip çıkacak hale gelmiştir. Sağlık sisteminin her basamağında başta şiddet olmak üzere sorunlar ve tükenmişlik giderek artmış, özlük hakları ve ekonomik kayıplar henüz telafi edilmemiş, insanca çalışma ve emeklilik koşulları sağlanmamış, mesleki itibar ve saygınlık zedelenmiş, başka ülkelerde çalışma arayışı dikkat çekici şekilde artmıştır.

Hak mücadelesinde birlik ve dayanışma zorunluluğu daha da önemli hale gelmiştir. Birlik ve Dayanışma Sendikası tüm bu olumsuz şartlar içinde sorunları bizzat yaşayanların içinde bulunduğu bir örgütlenme olması nedeniyle de söylem ve itirazlarında çözüm önerilerini birlikte sunabilecek donanımla mücadeleye devam etmektedir.

Ayrılık değil BİRLİK, ayrışma değil DAYANIŞMA temel ilkemizdir

YAŞASIN BİRLİK ve DAYANIŞMA