KAMUOYU AÇIKLAMASI

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak TBMM’nde 19.06.2014 tarihinde görüşülecek olan torba yasanın içinde, Aile Hekimliği çalışanları ile ilgili iki maddenin de olduğu öğrenmemiz üzerine Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı Sayın Necdet Ünüvar ’a sendikamız adına başvuru yaparak, komisyonda görüş belirtme talebimizi bildirdik. Aynı gün saat 16.00’da(18.06.2014) sendika olarak TBMM Sağlık Komisyonu toplantısına Komisyon Başkanı Necdet Ünüvar imzasıyla resmi davet aldık.
19.06.2014 tarihinde Genel Başkanımız İlknur Çabuk SALMAN, Genel Sekreterimiz Mustafa TAMUR, Genel Eğitim-Araştırma Sekreterimiz Cengiz AYDOĞDU ve Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın-Yayın Sekreterimiz Birgül ZEYTUN’dan oluşan bir heyetle komisyon çalışmalarına katıldık.
1/937 ESAS numarasıyla TBMM’ne gelen yasa tasarısı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulmasıyla ilgili olmasına karşın, Aile Hekimliği çalışanları ile ilgili 23 ve 39. Maddeler eklenmişti.
MADDE 23-Madde ile 657 sayılı kanunun ek 33 ncü maddesinde değişiklik yapılarak aile sağlığı merkezleri ile toplum sağlığı merkezlerinde nöbet tutan personele de ücret ödenmesine imkan sağlanmıştır.
MADDE 39-Madde ile, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca Belirlenen aile sağlığı merkezlerinde çalışma saatleri dışında, acil başvuran hastalara hizmet vermek üzere, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilmesi imkanı getirilmiştir.
18.01.2014 tarih ve 2886 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6514 sayılı torba yasa ile 5258 sayılı aile hekimliği kanununa eklenen “Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına ayda en az 8 saat nöbet verilir, ihtiyaç halinde bu süreler uzatılabilir” fıkrası, gerekse komisyonda görüşülen bu 2 madde nin kanunlaşmasıyla aile hekimliği disiplininden tamamen uzaklaşılacak, asli görevi olan koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı ve tedavi hizmetlerden tamamen farklı bir çalışma ortamıyla, aile hekimliği kanunundaki görev tanımlarının tümüyle dışına çıkılacak, en basit tabiriyle “ aile hekimliği bitirilecektir”. Bu öngörüyle komisyon çalışmalarına katılarak taleplerimizi iletmek üzere söz hakkı istedik.
Sağlık Komisyon Başkanı’nın Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine kısa süre tanıması ve 3 kez konuşmayı kesmek için araya girmesine karşın, Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanımız 10 dakikalık bir konuşma ile sağlık komisyon Başkanı , üye milletvekilleri ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarına sıkıntılarımızı aktardı. Komisyon çalışmalarına katılan, bu konuda görüş belirten diğer sivil toplum örgütleri(TTB, Türk Sağlık-Sen ve Sağlık-Sen)de kanunun tümü hakkında görüş belirtirken Sendikamız yalnızca aile hekimliğini ilgilendiren 23 ve 39. maddelere dikkati çekti. Zira Kanunun asıl konusu olan ” TUSEB ” gerek komisyon üyeleri gerekse diğer STK’ lar için daha hayati idi. Bu sırada söz alan Genel Sekreterimiz de Komisyon Başkanı ve üyelerin aynı sendikadan iki kişinin konuşmaması yönündeki itirazına rağmen kısa da olsa bir konuşma yaptı ve “en az sekiz saat nöbet tutar” diye bir kanun yapılamayacağını vurguladı.

Sendikamız temsilcilerinin Komisyondaki konuşma videoları

19.06.2014 Perşembe günü saat 12:00 de başlayan Sağlık komisyon toplantısında Sivil Toplum Örgütlerine oturumda söz hakkı verilirken, 20.06.2014 Cuma günü saat 14:00 de devam edecek komisyon çalışmalarında ise sadece komisyona üye Millet Vekillerine söz hakkı verileceği açıklandı. 20.06.2014 Cuma günü Sendikamızla beraber Ankahed Başkanı da AHEF adına komisyon çalışmalarını izlemeye katıldı.
Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Hüseyin Çelik’le görüştüğümüzde, , bizim sadece yüksek ücret karşılığı gönüllü nöbet çözümü getirdiğimizi, daha önce görüştükleri aile hekimlerinin Bakanlıktan acil nöbetleri yerine ASM nöbetlerini talep ettiklerini ve bu talep doğrultusunda yasa teklifi önerdiklerini iletti. Kendisine sahanın acil nöbetleri konusunda gösterdikleri direncin aynen ASM nöbetleri içinde gösterileceğini ve bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini belirttik.
Komisyonun ara verdiği her dakika değerlendirilmiş olup alttaki yetkililerle birebir görüşmeler yapılarak Komisyon üyeleri etki altına alınmıştır.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar(AKP-Adana Milletvekili)
TBMM Sağlık Komisyonu Başkan Vekili Türkan Dağoğlu (AKP İstanbul Milletvekili)
TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Mehmet Domaç (AKP İstanbul Milletvekili)
TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Mehmet Haberal (CHP Zonguldak Milletvekili)
TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Aytuğ Atıcı(CHP Mersin Milletvekili)
TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Özgür Özel(CHP Manisa Milletvekili)
TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Kadir Gökmen Öğüt(CHP İstanbul Milletvekili)
TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Ruhsar Demirel(MHP Eskişehir Milletvekili)
TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Ali Öz(MHP Mersin Milletvekili)
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik
Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Zafer Çukurova

Komisyonda yer alan vekiller ve bürokratlarla görüşmelerimizden sonra komisyon üyeleri uyarılarımıza ve ısrarlı taleplerimize kulak vererek maddelerin komisyondan çıkarılacağı sözünü verdiler. Bununla da kalmayıp bize aynı maddelerin eş zamanlı olarak TBMM plan-Bütçe Komisyonunda da görüşüldüğü ve artık oraya müdahale etmemiz gerektiğini belirtmeleri üzerine, davetli olmadığımız halde Plan-Bütçe Komisyonuna gittik.
Komisyonda, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/931) görüşülüyordu. Tasarının içinde de Sağlık Komisyonunda 23 ve 39. Maddeler, aynen yer almış ancak numaraları 68 ve 88 olarak değişmişti. Komisyon salonu son derece kalabalıktı. Komisyon üyeleri, işçi sendikaları, hukukçular, Soma Mağdurları, Basın mensupları, bürokratlar ve uzmanlar yer alıyordu.
Komisyon çalışması devam ederken Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanımız Dr.İlknur SALMAN, kürsüye giderek komisyonu toplantısını yöneten Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’e Dayanışma Sendikasından geldiğimizi ve 2 madde ile ilgili acilen görüşmemiz gerektiğini iletti. Komisyon Başkanvekili birazdan ara verip görüşebileceğimizi belirtti. 10 dakika sonra komisyon çalışmasına ara verildi ve plan-bütçe komisyonu Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’le odasında görüştük. Kendisine tasarıda bulunan iki maddenin ve daha önce çıkartılmış olan torba kanundaki “Tüm Aile hekim ve hemşirelerine en az sekiz saat nöbet” tutturmanın akılcı olmadığı ve ihtiyaç duyulan yerlere göre gönüllü ve çok daha yüksek ücret bile ödeyerek devlete daha ucuza mal olacak çözüm önerimizi ilettik. Önceden hazırladığımız bilançoyu sunduk ve kendisini ikna etmeyi başardık. Komisyon Başkan Vekili hemen o anda bizim yanımızda telefonla Sağlık Bakanımızı aradı, tasarıda Aile Hekimliği ile ilgili maddelerde düzeltme yapmak gerekeceğini ve görüşmek istediğini belirtti. Sağlık Bakanımız yarın(20.06.2014) görüşebileceklerini belirtti. Ne yazık ki bu görüşmede Sağlık Bakanlığı bürokratları Plan-Bütçe Komisyonu Başkanvekilini ikna etmeyi başardılar. Tasarıda yer alan bu 2 maddeyle aile hekimliği çalışanlarının mağdur edilmeyeceği, arkasından çıkacak yönetmelikle 274 ilçedeki acil ihtiyacının karşılanacağı, bunun dışında kendi birimlerimizde nöbet tutacağımız ve şimdiden daha iyi şartlarda olacağımız konusunda güvence verdiklerini üzülerek öğrendik
Görüşmelerimize devam edip her fırsatı değerlendirdik ve Plan-Bütçe Komisyon çalışmalarına katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İslam’la da görüştük. Kendisine birinci basamak sağlık çalışanları olarak, kendisinin bakanlığını ilgilendiren konularda da çok büyük katkı sağladığımızı, şu anda görüşülen tasarıdaki maddelerin kabulü durumunda aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinin asli görevlerini yapamayacak duruma geleceklerini ve kendisinin de bize bu konuda destek vermesini talep ettik. Notlarını aldı ve konuyu bürokratlarıyla görüşeceğini bildirdi.
Ankara’ya giderken hazırladığımız ve taleplerimizi içeren dosyamızı da Başta Sağlık Bakanı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olmak üzere 25 milletvekiline ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarına verdik.
Dosyamızda sadece komisyonda yer alan tasarı maddeleri değil;
-Sağlıkta şiddetle ilgili yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını ve cezaların caydırıcı olması talebimizi,
-Bu tasarı maddeleri ile sağlıkta şiddetin daha da artacağını,
-Aile hekimliği çalışanlarının her geçen gün iş yüklerinin arttığı ama gelirlerinin azaldığını,
-özellikle hemşirelerimizin, ebelerimizin artık bu yükü kaldıramadıklarını, gelirlerinin çok düşük kaldığını,
-Defin ve adli nöbetlerin halen sorun olmaya devam ettiğini,
-özellikle periferde çalışan aile hekimliği çalışanlarının çok zor şartlarda çalıştığını, nöbet yükü altında ezildiklerini ve hemşire bulmakta bile zorlandıklarını,
-Anayasanın maddelerine aykırılık içeren hükümleri,
-Uluslararası sözleşmelere aykırılık içeren hükümleri,
-“En az 40 saat çalışır” maddesinin derhal kaldırılması talebimizi,
-Aile Hekimliği sözleşmelerinin bundan sonra tarafı olmayı ve karşılıklı uzlaşıyla yapılması gerektiğini,
-Bu kadar özveriyle çalışan bir kitlenin emeklilikte sürünmeye mahkum edilmeyi hak etmediğini,
– Başbakanın söz verdiği yıpranma payının bir an önce emeklilik haklarımızın düzeltilmesi de eklenerek hayata geçmesi taleplerimiz yer aldı.
Ayrıca, tüm kanalları zorlayarak, Plan-Bütçe Komisyonu üyesi MHP Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, MHP Hatay milletvekili Şefik Çirkin, CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e de dosyamızı verdik ve destek istedik.

TBMM Sağlık Komisyonunda tasarının ilk haline :http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0937.pdf bu linkten ulaşabilirsiniz.
TBMM Sağlık Komisyonundan meclise gönderilen ve katkılarımızla aile hekimliği ile ilgili maddelerin çıkarıldığı şu anki haline ise http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2230.pdf bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bu tasarı şu an itibariyle hala TBMM’nde Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye devam ediyor ve henüz sıra gelmemiş durumdadır. 23 Haziran pazartesi saat 12.00’de komisyon yeniden toplanacaktır. Çok tartışmalar olmasından dolayı, komisyon çalışmaları uzamaktadır. Yani hiçbir şey için geç değil.
Sendikamızın 2 yönetim kurulu üyesi halen Ankara’da plan bütçe komisyonundaki görüşmelerin gidişatını takip etmektedirler. Bizi ilgilendiren maddelerin görüşmelerinde tekrar müdahil olmayı zorlayacaklardır. Ancak orada görüşülmekte olan diğer maddelerin önem derecesi ve Sağlık Bakanımızın müdahilliği işimizi zorlaştıracaktır. . Bu nedenle bütün Sivil Toplum Kuruluşlarımızı bu süreçte mecliste olmaya ve bu tasarıyı engellemek için var gücümüzle hep beraber çalışmaya davet ediyoruz. Konu Birinci Basamak Sağlık Çalışanları olduğu sürece, herkesle çalışmaya hazırız. Tüm sivil toplum kuruluşlarımıza acil davet çıkararak bundan sonraki yol haritamızı hep beraber oluşturmak, güç birliği yapmak için düzenleyeceğimiz toplantıya davet edeceğiz.
Sadece Bürokrasi ve siyasetle mücadele ile başarı elde edilmesinin imkansızlığının farkındayız. Asıl zaferlerimizi sizlerle birlikte direnerek kazanacağız. Bürokrasi ve siyasetle görüşmelerimizi de bu zaferlerin gücünü de arkamızda hissederek yapacağız ve o zaman biz onlardan değil, onlar bizden randevu talep edecekler.
Sahaya rağmen yapılacak her türlü düzenleme başarısızlığa mahkumdur. Amacımız yanlışları düzeltmek değil, Mevzuata yön vermektir. Bunu yapmak için önemli olan tek şey Birlik ve Dayanışma içinde olmaktır. Sendikamız bu hedef doğrultusunda “doğrudan demokrasi” anlayışıyla üyelerinin gücüyle hareket etmeye devam edecektir.

Saygılarımızla .
İlknur ÇABUK SALMAN
Genel Başkan
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası
Yönetim Kurulu Adına

Bir cevap yazın