Birinci Basamak sağlık çalışanlarına dair emek hareketleri olarak  18.02.2017 tarihinde Ankara’da yapılan Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısısonuç tutanağını siz değerli üyelerimizle paylaşmak isteriz.

Yapılan tespit, görüş ve öneriler;

1.Katılımcılar; Sağlık Bakanlığının yönetmeliklerde yapmayı düşündüğü değişikliler için düzenlediği hazırlık toplantılarında, daha önceleri de yaptığı gibi meslek birliği, dernek ve sendikaları görmezden gelerek, tercih ettiği bazı dernek ve sendika temsilcilerini davet ederek sahada bir bölünme yaratmak istediğini bu durumun örgütlerle üyeleri arasında güvensizlik oluşturduğunu, örgütlü mücadelenin zayıflatılmaya çalışıldığını dile getirdi.

2.Çağrılı kişileri, üyesi veya yöneticisi bulunduğu örgütlerle ilişkilendirerek uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik tutumlar sergilenebileceği endişesi paylaşıldı. Bu nedenle Dünya Bankası destekli Sağlıkta Dönüşüm Programını uygulayan belli çevrelerin ‘’fikir soruyormuş’’ gibi yaptığı toplantılara katılınmaması gerektiği görüşü ağırlık kazandı.

3.Angarya ve ağır iş yükü altında ezilen, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle günden güne gelirleri eriyen; katlanarak arttırılması planlanan ceza uygulamaları ve güvencesiz çalışma ortamıyla karşı karşıya kalan; sağlıkta şiddeti tüm yönleri ile sürekli hisseden Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının, birlik içinde halkın sağlık hakkını gözetirken akılcı çözümler üretebilmek için ortak hareket etmesi gerektiği belirtildi. Bu amaçla hızlı iletişime geçmek ve hareket edebilmek adına tüm kuruluşların koordinasyonu için sekretaryanın AHEF ve TTB tarafından yürütülmesi katılımcıların ortak görüşü olarak karar altına alındı.

4.Daha sonra, 11 Şubat 2017 tarihinde yapılan toplantı sonrasında paylaşılan bazı maddeler tartışılarak görüşler dile getirildi:

  • Taslağının bütününün paylaşılmamış olması ve sadece bazı maddelerin sahaya yansıması kabul edilemez bulundu. Taslağın tamamını görmeden yapılacak değerlendirmelerin yanlış olacağı ve böylece sahayı bazı maddelerle meşgul ederek farklı sıkıntılar yaratabilecek birçok maddenin sahadan kaçırılacağı endişesi paylaşıldı.
  • Aile hekimliği birimi başına düşen hasta sayılarının düşürülmesinin halkın daha iyi bir sağlık hizmeti alması ve Aile Hekimliği Birimlerinin yükünü azaltması açısından önemli olduğu fakat idarenin asıl amacının sabit bütçe ile daha fazla insan çalıştırmak olduğu böylelikle AH ücretlerinde ciddi düşüşler yaşanacağı belirtildi.
  • Hasta memnuniyeti anketlerinin sonuçlarının sınıflandırma ve ücretlendirme kriterleri arasına konuluyor olması dikkate alındığında; Ülkenin sağlık ortamının, vatandaşların başvuru gerekçelerinin ve uygunsuz taleplerinin oluşturduğu sıkıntıların farkında olunmadığı, masa başı planlamaların sahanın gerçekliğiyle bağdaşmadığı bu tür uygulamaların ciddi sorunlar yaratacağı hastanın müşteri olarak görülmesinin kabul edilemez olduğu görüşü paylaşıldı.
  • Hasta sayılarının düşürülmesi ile ASM çalışanlarının ücretlerinde düşüşler yaşanacağı, bu ücret kayıplarının telafi edilmesi için kanser taramaları ve kronik hasta takiplerinin pozitif performansa dahil edilmesinin kabul edilemez olduğu, aynı ücreti almak için daha çok çalışma zorunluluğu getirildiği, mevcut çalışma düzeninde tasarlanan çalışmanın yine mevcut personelle yapılamayacağı, bunun için eğitimli ve sayıca daha çok sağlık personelinin ekip çalışması yapmasının gerektiği vurgulandı. Mevcut çalışan sayısıyla, yoğun poliklinik başvurusu ve iş yoğunluğu nedeniyle, bu kadar kalabalık nüfusa elde olmayan sebeplerden dolayı ulaşılamayacağı, ulaşılsa dahi ASM ye gelmeyecekleri, hedef nüfusa koruyucu sağlık hizmeti sunabilmenin mümkün olmadığı belirtildi. Ancak, koruyucu sağlık hizmetlerinin, birinci basamağın görev ve sorumluluğunda olduğu, performansa tabi olmadan sorunun çözümü için katkı sunmaya hazır olunduğu görüşünde ortaklaşıldı.
  • Yeni yönetmelikle uygulamaya konulması planlanan değişikliklerin detaylı bir şekilde görüşüldüğü toplantıda; asıl sorunun Sağlıkta Dönüşüm projesindeki hem çalışanları hem de halkı uzun vadede mutsuz edecek unsurları bir bütün olarak görmek gerektiği Aile hekimliği, şehir hastaneleri derken sağlıkta köleleştirilen sağlık çalışanlarını ve müşteri olarak görülen hastaları kötü günlerin beklediği görüşler arasındaydı.

 

Alınan Kararlar

  1. Birinci basamak sağlık örgütlerinin kendi aralarındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak için kurdukları “çözüm grubu” sekretaryasının AHEF ve TTB tarafından yürütülmesi. Tüm katılımcı kuruluşların hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi ve ortak hareket etmesi için çalışmaları,
  2. Katılımcı kuruluşlar tarafından yeni çıkacak yönetmeliğin sahaya yansıyan maddeleri hakkında ortak görüş için bir metin hazırlanarak yayımlanması,
  3. Sağlık Bakanlığından yeni yönetmelik taslağının tamamının istenmesi,
  4. Toplantıya katılan tüm kurumlar adına Sağlık Bakanlığından randevu talebinde bulunulması
  5. Katılımcı kuruluşların kendi üyelerini ve sahayı bilgilendirmesi kararları alınmıştır.

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası (BBBDS)
Genel Sağlık İş Sendikası (Genel Sağlık-İş)
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)
Türk Hemşireler Derneği (THD)
Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD)

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.