Tüzük

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI

BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI TÜZÜĞÜ

I. GENEL ESASLAR

SENDİKANIN ADI, KISA ADI,

GENEL MERKEZİ VE ADRESİ

Madde 1.

Sendikanın Adı: BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE

DAYANIŞMA SENDİKASI

Kısa Adı: BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel

Kurul)

Sendikanın Genel Merkezi: İstanbul’dadır.

Sendikanın Adresi: Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi No: 73 Asia Residence A

Blok Daire 3 Kartal / İSTANBUL (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

Sendika merkezinin il içindeki adres değişikliğine Yönetim Kurulu, başka bir ile

nakline ise Genel Kurul karar verir.

SENDİKANIN FAALİYET ALANI

Madde 2.

(1) Sendikanın faaliyet alanı; Türkiye genelinde sağlık ve sosyal hizmetler hizmet

kolunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve Kamu Görevlileri

Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendika üyesi olabilecek tüm kamu

görevlilerini kapsar.

(2) Sendika, çalışma hayatı ve sendikal haklarla ilgilenmek üzere, bu tüzükte

belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Sendika tarafından kurulan uluslararası

kuruluşlar, Sendikanın üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar kapsamında

faaliyet gösterir.

SENDİKANIN AMACI

Madde 3.

Sendika;

-Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı ile yönetilen bir Türkiye’de,

-Katılımcı bir demokrasinin yerleştiği, daha özgür birey ve sivil toplum örgütlerinin

gerçek anlamda var olabildiği,

-Düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği veya bunu sivil

ve kamusal alanda yaşama geçirebildiği,

-Gelir dağılımında adaletin sağlandığı, sosyal devlet olmanın gereği her vatandaşın

devlet imkânlarından eşit olarak faydalanabildiği,

-Başta çalışma hayatı olmak üzere kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik pozitif

ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirildiği,

-Tüm cinsiyetlerin sivil toplumda ve yönetim kademelerinde daha fazla temsil hakkına

sahip olduğu, cinsiyetler arası fırsat eşitliğinin gerçek anlamda sağlandığı daha

özgür, daha mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye’ye ulaşabilmeyi hedefler.

Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan üyelerinin birlik ve beraberliğini

sağlamak, yapay bölünmüşlüğünü önlemek, hak kayıplarını engellemek, ücret ve

özlük haklarında gerekli düzeltmeler – iyileştirmeler yapılması için idareyi zorlamak,

toplu sözleşme hakkı almak ve toplu sözleşmeleri üyelerinin çıkarlarını gözeterek

şeffaf bir şekilde yapmak, sağlık hakkının genişletilmesini ama aynı zamanda doğru

kullanılmasını sağlamayı hedefler. Örgütlenmesini doğrudan demokrasi ile yapmayı,

illerde taban demokrasisini işletmeyi genel prensip olarak kabul eder ve alınan karar

ve toplantı raporlarının üyelerle paylaşılması ve aktif çalışmak isteyen her üyeye yol

açılması için gereken şeffaf yönetim anlayışını hedefler.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için evrensel demokratik ilkelerden sapmadan;

a) Yasanın Toplu Sözleşmeli ve Grevli Sendika Yasasına dönüştürülmesini,

b) Sendika; öncelikli olarak üyelerinin özlük, mali, sosyal ve kültürel haklarını

korumayı, tüm resmi iş ve işlemlerde üyelerine yasa ve yönetmeliklere uygun

davranılmasını sağlamayı, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde bulunan ve üyelerinin

hak kaybına yol açan maddelerin değiştirilmesi için yasama ve yürütme organına

teklifler sunmayı, üyelerine haksızlık yapılmasını engellemeyi,

c) Birinci basamak sağlık hizmeti sunan tüm kesimleri tek çatı altında toplamayı, tüm

paydaşların çıkarlarını eşit şekilde gözetmeyi ve ayrımcılığa son vermeyi sağlayan

çalışmaların yapılmasını,

ç) Aile hekimliği uygulamasının ülkemizde uluslararası normlarda yapılabilmesi,

meslek onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlanması ve angaryalara engel

olunması için gerekli çalışmaların yapılmasını,

d) Birinci Basamak Sağlık Sisteminde çalışanlar başta olmak üzere; özel kanunları

uyarınca sözleşmeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre sahada aktif olarak

görev alan aile hekimi, aile sağlığı elemanı, pratisyen hekim, ebe hemşire, ebe,

hemşire, sağlık memuru, araştırma görevlisi, laboratuvar teknisyeni, memur ve diğer

unvanlarda görev alan tüm personelin çalışma güvencelerinin sağlanmasını ve bu

konuda çalışmalar yapılmasını,

e) Eğitimlerini birinci basamak hekimi olarak alan pratisyen ve Aile Hekimliği

Uzmanları dışında, diğer uzmanlık alanlarının (şu ana kadar sisteme girmiş olanlar

hariç olmak üzere), aile hekimi olarak görev yapmalarına engel olunması için gerekli

çalışmalar yapmayı,

f) Birinci Basamak Sağlık Sisteminde başta olmak üzere görev alan tüm personelin

özlük hakları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusunda çalışmalar

yapılmasını,

g) Görevi başında her ne sebeple olursa olsun yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının

görev şehidi, ailelerinin de şehit ailesi sayılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmayı,

ğ) Sendika; üyelerinin ve Türkiye çapında sağlık hizmet işkolunda çalışanların

emeklilik, malûllük ve Şehitlik durumunda; eş ve çocuklarının onurlu bir yaşam için

yüksek bir tazminat alabilmelerini ve yine kendilerine yeterli bir aylık bağlanmasını

sağlamayı; ayrıca kaliteli eğitim, kültür, sağlık ve sosyal yaşam imkânlarından devlet

güvencesiyle ücretsiz olarak faydalanabilmelerini sağlamasını,

h) Sağlık çalışanlarının da fiili hizmet zammı(yıpranma payı) alan meslek gruplarına

dâhil edilebilmesi için gerekli çalışmalar yapmayı,

ı) Sağlık çalışanlarının tüm gelirlerinin emekliliğe yansıtılması için gerekli çalışmaları

yapmayı,

i) İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar

yapılmasını, gerektiğinde her türlü hukuki desteği üstlenmeyi,

j) Üyelerine yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile

sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek adil bir ücret sağlamayı,

k) Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini

sağlayacak tedbirleri almayı,

l) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin

geliştirilmesi ve üyelerinin bunlardan eksiksiz yararlanabilmesi için gayret sarf etmeyi,

m) Üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, dolayısıyla görülen hizmetin

kalitesinin de yükselmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik eğitim

çalışmaları yapmayı,

n) Üyelerinin adil ve tarafsız bir atama, yer değiştirme, yükselme ve mesleğinde

ilerleme hakkından yararlanabilmelerinin sağlanmasını,

o) Başta kamu görevlileri olmak üzere tüm çalışanlara evrensel çalışma

standartlarına uygun toplu sözleşme ve grev hakkı tanınması için mücadele etmeyi,

ö) Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını

mümkün kılacak çalışmalar yapmayı,

p) Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele ederek ve bu yönde toplumsal duyarlılık

yaratılmasına çalışmayı,

r) İnsanların dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluk ve

haklarını öğrenerek yetişmesi, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla

yapılacak her türlü gayret ve çalışmalara destek vermeyi,

s) Katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için kamu görevlilerine siyaset

hakkı tanınması, yönetime katılma ve danışma mekanizmalarının oluşturulması

konularında çalışmalar yapmayı,

ş) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ile

Türkiye’nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan hakların hayata

geçirilmesi için çaba göstermeyi,

t) Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine ve sağlıkta

şiddete karşı duyarlı bir toplum yaratılması için girişimlerde bulunmayı,

u) Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir

kalkınmanın sağlanması, sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapmayı,

ü) Üyelerinin cinsiyet farklarından ileri gelen sorunların giderilmesi için ek haklar

almayı,

v) Tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, ödüllü yarışmalar, konserler, bilgi yarışmaları,

panel, sempozyum, forum, açık oturum, çalıştay, kongre ve konferans gibi

etkinliklerle üyelerinin, diğer sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ve halkın sosyal ve

kültürel yaşamlarına çeşitlilik, zenginlik kazandırmayı,

y) Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Uygulamasının, çalışma koşullarının, maddi ve

özlük haklarının, ceza sisteminin net olarak tanımlandığı bir Aile Hekimliği Kanunu

oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılmasını, kamu görevlilerinin ve kamu

işçilerinin tarihsel süreçte kazandığı özlük ve sosyal hakların aile hekimliğinde

çalışanlar için de kazanılmasını sağlamayı,

z) Koruyucu Sağlık Hizmeti ve Birinci Basamak başta olmak üzere sağlık sisteminde

sağlık sisteminin sorunları, çözümleri ve geliştirilmesine yönelik; ulusal / uluslararası

çalışmalar veya bilimsel araştırmalar yapmayı, ortak çalışmalar yapmayı, yapılmasını

sağlamayı, desteklemeyi, raporlar hazırlanmasını veya hazırlatılmasını,

aa) Sağlık sisteminde ve ülke sağlık verilerinin düzeltilmesinde Birinci Basamak

sağlık hizmetlerinin üstüne düşen rolü, önemini, vazgeçilmezliğini ve değerini tüm

vatandaşlara ve ilgili mercilere rapor belge ve yayınlarla kabul ettirilmesi ve bunun

karşılığında birinci basamak sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri görmesini

sağlamayı,

ab) Aile Hekimliği sözleşmelerinin, karşılıklı mutabakat yoluyla yapılabilmesi ve

dayatma olmaksızın adil şartlarda hazırlanması için gerekli çalışmalar yapmayı

Hedefler.

SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ HİZMET KOLU

Madde 4.

a) Sendika, sağlık ve sosyal hizmetlerin çok yönlü ekip hizmeti olduğundan hareketle

bu hizmetlerin planlandığı, üretildiği ve yönetildiği tüm işyerleri ile bunların

eklentilerinde ve bu hizmetlere yönelik eğitim ve araştırma ünitelerindeki tüm

çalışanları ayırım yapmadan kapsar.

b) Sağlık ve sosyal hizmet kolunda Türkiye genelinde faaliyet gösterir.

SENDİKANIN ANA TÜZÜĞÜ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 5.

Sendika tüzük değişikliği, feshi, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası

kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik ile

üyelikten çekilme, hallerinde karar yeter sayısı delege tam sayısının salt

çoğunluğunun kabul etmesi ile yapılır. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 6.

Sendika; Anayasa, yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf ve üye devlet olarak bağlı

olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak

üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini adalet

ve eşitlik ilkelerine uygun olarak korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmayı yapar.

Bu amaçla, tüzel kişi olarak genel hükümlere sahip olduğu yetkilerden başka;

a) Yasal yetkiler çerçevesinde toplu sözleşmeye esas teklifler hazırlar ve toplu

sözleşme çalışmalarına katılır, temsilci gönderir.

b) Toplu sözleşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin

uygulanmasını izlemek üzere idari kurumlara üyeler arasından temsilciler gönderir.

c) Yetki ve toplu sözleşme uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ve yargı organlarına

başvurur, görüş ve önerilerini sunar, taleplerde bulunur.

d) Devlet Personel Mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli

kurumlara temsilci gönderir.

e) Üyelerin çalışma hayatından, mevzuattan, toplu sözleşmeden doğan hususlarda

veya üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin

izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini

veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde

temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak.

(Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

f) Mevzuat ve uluslararası antlaşma, sözleşme hükümlerine göre toplanan kurullara

gerektiğinde temsilci gönderir.

g) Verimlilik araştırmaları yapar, sonuçlarla ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur

ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapar.

h) Amaçlarına ulaşabilmek için, seminer, konferans, panel, açık oturum, kurultay,

çalıştay ve kurs gibi eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunur.

i) Eğitim, sağlık ve spor tesisleri, tatil ve dinlenme merkezleri, lokal, misafirhane, kreş,

öğrenci yurdu ve benzeri sosyal tesisler kurar veya kurulmasını destekler. İlgili

mevzuatında izin verilmesi kaydıyla bu ve benzeri tesisleri işletir.

j) Üyesi olan sendika mensuplarının ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda

bulunabilmek için kütüphane, kitapevi ve basımevi kurabilir ve işletir. Kitap yayını,

süreli ve süresiz yayınlar yapar.

k) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık,

ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar

kurulmasına yardımcı olur ve yönetir.

l) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı

aranmaksızın nakit mevcudunun % 10’ unu aşmamak kaydı ile afete uğrayan

bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaçla kamu kurum ve

kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.

m) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla kooperatifler kurulmasına yardımcı

olur ve nakit mevcudunun % 10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi

verebilir.

n) Üye sendikaların ve üye sendikaların üyeleri başta olmak üzere kamu görevlilerinin

hak ve menfaatlerini korumak ya da geliştirmek amacıyla uluslararası sendikal

kuruluşlarla işbirliği yapan, söz konusu kuruluşlara üye olabilir, uluslararası

sözleşmelerle oluşturulmuş örgüt ve kuruluşların genel kurulları ile diğer

çalışmalarına katılabilir. İhtilaç duyulması, iç hukukun ve uluslararası mevzuatın

uygun olması halinde uluslararası nitelikte sendikal üst kuruluşların oluşumunda

öncülük yapabilir ve katkı sunabilir.

o) Nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak kaydıyla sınai ve ekonomik

teşebbüslere yatırım yapabilir.

p) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mülk edinebilir.

q) Yüksek İdari Kurula temsilci göndererek toplu iş görüşmeleri yapar.

r) Toplu iş görüşmesinden doğan uyuşmazlıkları gidermek için ilgili makamlara,

arabulucuyla Uzlaştırma Kurulu ve Yüksek Hakem Kuruluna, yargı organlarına

başvurur, görüş ve öneriler sunar, taleplerde bulunur.

s) Anayasa, mevzuat ve uluslararası onaylanmış sözleşmelerden doğan diğer görev

ve yetkilerini yerine getirir.

II. ÜYELİK

SENDİKAYA ÜYE OLABİLECEKLER

Madde 7.

Sendikaya, Türkiye genelinde sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda yer alan

kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu

Sözleşme Kanununa göre sendika üyesi olabilecek tüm kamu görevlileri üye

olabilirler.

ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Madde 8-

Üyelik başvurusu, üye kayıt formunun sendika merkezine, şubesine veya

temsilciliğine verilmesi suretiyle yapılır.

Üyelik, başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu,

sendika tarafından en geç otuz gün içinde reddedilmediği takdirde kabul edilmiş

sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin bu

kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli

mahkemede dava açma hakkı vardır.

Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin

kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak

ve dosyasında saklanmak üzere işverene gönderir.

Üyeliği kabul edilen kamu görevlisi, sendika tüzüğü ile genel kurullarca kabul edilen

yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun hareket etmeyi kabul eder. Birden çok

sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde, sonraki üyelikler

geçersizdir. Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu

husus, Kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir.

ÜYELİK ÖDENTİSİ

MADDE 9.

Sendika üyesinin aylık ödentisi; kadroya ya da pozisyona bağlı ve her ay mutat

olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının binde

beşidir. Üyeliği askıya alınanların, ücretsiz izinlilerin aidat yükümlülükleri yoktur.

Üyelerin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için aidatlarını ödemeleri

gerekir.

ÜYELİKTEN ÇEKİLME

Madde 10-

Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, üç nüsha olarak doldurulup

imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Çekilme,

kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Bu süre

içerisinde çekilme iradesinde bulunan üyeden üyelik kesintisi yapılmasına devam

edilir. Kamu işvereni tarafından sendikaya gönderilen çekilme bildirimini alan sendika

görevlisi, çekilme bildirimini kayıt defterine işler. Çekilenin bu süre içerisinde başka

bir sendikaya üye olması halinde, yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde

kazanılır.

ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 11.

a) Her üye istediği zaman sendikadan ayrılabilir. Ancak tüzükte öngörülen koşulları

yerine getirmek zorundadır.

b) Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu emekçisi tarafından 3 nüsha olarak

doldurulup, imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile

gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir

suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni bildirimin bir örneğini 15 gün

içinde sendikaya gönderir.

c) Üyelikten çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden itibaren 30 gün sonra

geçerli olur.

d) Üyenin sağlık ve sosyal hizmet kolu dışında başka bir hizmet koluna geçmesi

halinde üyeliği düşer.

e) Üyenin ölümü halinde üyeliği düşer.

f) Emekli olan üyenin üyeliği düşer. Bu üye sendika organlarında görevli ise, görevi

dönem sonuna kadar devam eder.

g) Üyenin kamu görevi sona ererse üyeliği düşer, ancak bu konu ile ilgili dava

açılmışsa, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar üyelik devam eder.

ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI

MADDE 12-

a) Ücretsiz izinli olarak askere alınan üyenin bu üyeliği bu görev sona erinceye kadar

askıya alınır.

b) Ücretsiz izin alan üyenin izin bitinceye kadar üyeliği askıya alınır.

c) Mahalli veya Genel seçimlerde aday olanların, sendika şubesi veya sendika

yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, genel ve ara seçimlerin

başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme

kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma istediğinde

bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.

d) Sendika faaliyet alanı içinde kalmak kaydıyla başka bir kuruma geçmek sendika

üyeliğini etkilemez.

e) Sendika ve şubelerinde yönetim kurullarında görevli olmaları sebebiyle kanun

gereğince kurumlarından ücretsiz izinli sayılanların üyelik sıfatları üyelik aidatı

ödemek kaydıyla devam eder.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 13.

a) Sendika üyeliğinden çekilmesi.

b) Sendika üyeliğinden çıkarılması.

c) Emekli olması, memuriyetten istifa etmesi.

d) Görevine son verilmesi sebebiyle kamu görevinden ayrılması durumunda, ancak

bu konu ile ilgili dava açılmışsa, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar üyelik devam

eder.

e) Farklı bir hizmet koluna atanması veya görev değişikliği sebebiyle üye

olamayacaklar kapsamına girmesi,

f) Üyeliği sona erenlerin varsa sendika şubesi ve sendika organlarındaki görevleri de

sona erer.

Ancak, emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika organlarındaki görevleri

seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder, bu göreve devam ettikleri sürece

4688 Sayılı Kanunun 20 nci Maddesinde belirtilen cezai müeyyidelere tabidirler.

Ayrıca, bu fiili işleyenler hakkında tüzüğün, disiplin’e ilişkin maddeleri gereğince işlem

yapılır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 14.

Üyelikten çıkarılma, Genel Disiplin Kurulunun teklifi ve Genel Kurulunun kararı ile

olur. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli

mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

a) Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu üyeleri

hakkında, Genel Disiplin Kurulu veya Genel Denetleme Kurulunun teklifi ve Genel

Yönetim Kurulunun önermesiyle Genel Kurulca ihraca karar verilir.

b) Şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri hakkında Genel Disiplin

Kurulunun onayı üzerine Genel Kurulca ihraç kararı verilir. Ayrıca, bunlar hakkında,

sendika yönetim kurulunun istemi, genel disiplin kurulunun teklifi üzerine ve Genel

Kurulca ihraç kararı da verilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYI GEREKTİREN HALLER

Madde 15.

Aşağıda belirtilen haller, sendikanın üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir:

a) Sendikanın amaç ve prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmak.

b) Sendikanın tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve yönetim organlarının kararlarına

aykırı davranışlarda bulunmak.

c) Sendikayı şahsi menfaatleri için kullanmak.

ç) Sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve

bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak.

d) Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek

yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak.

e) Üyenin aynı hizmet kolunda faaliyette bulunan başka bir sendikanın kurucusu veya

yönetim organlarında görevli olduğunun tespit edilmesi.

III. SENDİKANIN TEŞKİLAT VE ORGANLARI

A. GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

Madde 16-

Sendikanın genel merkez zorunlu organları

a. Genel Kurul (delegelerden oluşur.) (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

b. Genel Yönetim Kurulu (7 asil, 7 yedek üyeden oluşur.)

c. Genel Denetleme Kurulu (3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.) (Değişiklik 23.05.2015

tarihli Genel Kurul)

d. Genel Disiplin Kurulu (3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.) (Değişiklik 23.05.2015

tarihli Genel Kurul)

1. SENDİKA GENEL KURULU

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 17- (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

(1) Genel Kurul, Sendikanın en üst kademesi ve en yetkili organı olup, 212 (iki yüz on

iki) delegeden oluşur. Genel Kurul yapıldığı tarihte Sendika Genel Yönetim Kurulu

Asil Üyeleri ve Genel Denetleme Kurulu Asil Üyeleri doğal delegedir. Geri kalan 200

(iki yüz) delege, şubelere dağılımından oluşur.

(2) Sendika Genel Kuruluna katılacak olan delege sayıları, her şube için ayrı ayrı

olmak üzere Sendika Genel Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre

belirlenir.

a) Sendika üye sayısı delege sayısına bölünerek, bir delegenin kaç üyeye karşılık

geleceği bulunur. Bu işlem Olağan Üstü ve Olağan Genel Kurul tarihinden en az on

beş gün önce güncellenir ve şubelerin kaç delege ile temsil edileceği açıklanır ve

ayrıca şubelere yazı ile bildirilir.

b) Şubelerin için belirlenen toplam delege sayısı ile 200 arasındaki fark, bölüm

sonucunda artık veren şubelerin artık sayısı çok olandan itibaren birer delege tahsisi

suretiyle iki yüz delegenin tahsisi tamamlanır.

(3) Genel Kurul delegelerinin seçimine ilişkin usul ve esaslar, gerek duyulduğunda

Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenir.

(4) Her üyenin söz hakkı vardır. Genel Yönetim Kurulu her üyenin görüşlerini

belirtmesi için her türlü çalışmayı genel ve şube bazında yapmak zorundadır. Bu

amaçla mevcut tüm iletişim (web, facebook gibi) yollarını kullanır.

(5) Sendikamız karar alma görev ve yetkisini, tek tek organların işleyişine bölünmüş

bir süreç olarak değil, hayatın her anında mevcut verili durum üzerinden tekrar tekrar

değerlendirme ve tartışma olarak görür. Bu sürecin düzgün ve yaygın işletilmesi

alınan kararların her üyenin sorumluluğu ve sahiplenmesini sağlayan yeniden üretim

süreci oluşmasını sağlayacaktır.

(6) Genel Yönetim Kurulu, iki genel kurul toplantısı arasında alınan kararları

uygulamakla mükellef icracı kuruldur.

(7) Genel Yönetim Kurulu, üyelerinin düşüncelerini almak için gerekli çalışmaları

yapar.

(8) Genel Yönetim Kurulu, ayda bir düzenli olarak toplanmak ve alınan kararların

yaşama geçirilme süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmeleri sendika tabanına

bilgilendirmeler halinde web sitesi üzerinden açıklamak zorundadır.

GENEL KURULUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 18.

Sendika Seçimli Olağan Genel Kurulu üç (3) yılda bir toplanır. (Değişiklik 23.05.2015

tarihli Genel Kurul)

Yılda bir genel kurul değerlendirme amaçlı toplanır. Ancak Genel Yönetim Kurulu,

teknolojik vs araçları kullanarak, değerlendirme amaçlı genel kurul toplantılarını daha

sık yapmayı hedefler. Sendika yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun gerekli

gördüğü hallerde veya genel kurul delegelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine genel

kurul olağanüstü toplanır. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul) Olağanüstü

genel kurul olağan genel kurullarda olduğu gibi ilan yoluyla, üyelerin yazılı bildiriminin

sendikaya intikalinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde toplantıya çağrılır. Üyelerin

olağanüstü genel kurul taleplerini yasal ve gerektirici sebeplerini açıkça belirtmek ve

iddialarını kanıtlayan delil ve diğer belgeleri eklemek suretiyle şahsen veya

münferiden yönetim kuruluna intikal ettirmeleri şarttır.

Genel Kurul çağrısı sendika yönetim kurulunca yapılır. Olağanüstü genel kurul

toplantılarında; yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu seçimi dışındaki

gündemle toplantılarda yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu seçimi ile

ilgili konu hariç diğer konular görüşülebilir ve teklifte bulunabilir. Olağan üstü genel

kurul veya olağan genel kurul sırasında çoğunluk tarafından alınan kararlar

sonrasında kesinleşen hükümler ve diğer geçerli hükümler doğrultusunda yeni

teklifler ile kararlar alınabilir. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

Madde 19.

Genel Kurula çağrı sendika genel yönetim kurulunca yapılır. Sendika genel yönetim

kurulunca; Toplantının yeri, günü, toplantı saati ve gündemi ile çoğunluk

sağlanamaması halinde, 2. toplantının yapılacağı gün, en az 15 gün önce yazılı veya

elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir.

Sendika Genel Kurulu, delege sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. (Değişiklik

23.05.2015 tarihli Genel Kurul) İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise tutanak

tutulur. Tutanak, mülki amire ve seçim kuruluna gönderilir. İkinci toplantı en çok on

beş gün içinde ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk

aranmaz. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, delege tam sayısının üçte birinden

az olamaz. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul) Genel kurulun karar yeter

sayısı toplantıya katılan delegelerin sayısının salt çoğunluğudur. (Değişiklik

23.05.2015 tarihli Genel Kurul) …. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

Genel Kurulda delege olmayanlar karar yeter sayısında nazara alınmazlar ve oy

kullanamazlar. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul) Sendika zorunlu

organlarına aday olabilmek için delege olmak şarttır. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli

Genel Kurul) İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet, hesap ve

denetleme raporu ile bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan (varsa) denetim

raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı

tarihinden on beş gün önce gönderilir.

Madde 20.

Her delegenin bir oy hakkı vardır. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul) Genel

kurulda, önerge verecek delegelerin hazır bulunması şarttır. (Değişiklik 23.05.2015

tarihli Genel Kurul) Vekâleten oy kullanılmaz. Delegelerin genel kurula katılmaları

ve oy kullanmaları engellenemez. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul) Genel

kurullarda seçimler serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

Genel kurul toplantıları genel kurullarda yapılacak itirazın seçimlerin iptali ve

yenilenmesine ilişkin hususlarda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme

Kanununun 14 maddeleri uygulanır. Seçimlerde uyulacak usuller yönetmelikle

düzenlenir.

GENEL KURUL ÇALIŞMA TARZI

Madde 21.

Genel Kurulu, Genel Başkan veya görevlendireceği bir üye açar. Yoklama yapar,

çoğunluk mevcut ise Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere açık oyla seçilecek bir

başkan, iki başkan vekili ile yeteri kadar sekreterden oluşan Başkanlık Divanı

teşekkül ettirilir.

Genel Kurul gündemine yeni madde ilavesi, mevcut delegelerin veya üyelerin 1/10’u

tarafından yazılı teklif yapılması, gündeme konulmuş olan bir maddenin çıkarılması

ise, toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3’ünün yazılı teklifi ile olur. (Değişiklik

23.05.2015 tarihli Genel Kurul) Genel Kurul kararları, mevcut bulunan delegelerin

yarıdan bir fazlasının oyu ile kabul edilir. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

Genel Kurulda kararlar, organların seçimleri hariç açık oyla yapılır. Organların

seçimleri kapalı oy açık tasnif ile gerçekleştirilir. Genel Kurulda zorunlu organlara

seçilen üyeler kadar, yedek üye de seçilir.

Genel Kurul, toplantı gündemindeki konuları, üyeler tarafından ileri sürülecek teklif ve

dilekleri bir rapor halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları teşekkül

ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra Genel Kurula sunar. Komisyon

kendi üyeleri arasında bir başkan, bir rapor yazıcı seçerek çalışmalarına devam eder.

Komisyonların raporları Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli

değildir. Komisyonlara Genel Kurul delegesi olmayanlar seçilemez. (Değişiklik

23.05.2015 tarihli Genel Kurul) Ancak komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile

ilgili oy hakkı olmayan uzman alabilirler.

(Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul) Genel Kurulun görüşme kararları ile

oylama neticeleri Genel Kurul kararlarının yazılmasına mahsus karar defterine

geçirilir ve ayrıca tutanaklarla tespit edilir. Bu karar defteri ve tutanaklar Genel Kurul

Başkanlık Divanınca imza edilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22.

Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri:

a) Sendika organlarını seçmek,

b) Tüzükte değişiklik yapmak,

c) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması,

ç) Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu

raporlarını görüşmek,

d) Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu raporlarını ibra etmek,

e) Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülerek karara bağlanması,

f) Gayrimenkul malların satın alınması ve satımı ile gayrimenkul alımı için

bankalardan kredi çekilmesi hususlarında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

g) Türkiye’de ya da diğer ülkelerde kurulmuş veya kurulacak sendikal üst kuruluşlara

üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar vermek,

h) Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile aynı türden bir başka sendika

ile birleşme ya da katılmaya, sendikanın feshine ve fesih halinde sendika mal

varlığının nereye devredileceğine karar vermek, (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel

Kurul)

ı) Sendikanın üyesi olduğu ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluşlara

gönderilecek üst kurul delegelerini seçmek,

i) Sendika organlarına seçilen yöneticilerle, bunların görevlendirdikleri kişilerin

sendikal faaliyetlerde yaptıkları harcamaların, başkanın onayı ile mali işler

sekreterliğine belgelendirmek suretiyle ödeme yapılması için genel yönetim kuruluna

yetki vermek ve gereği durumunda avans verebilmek.

j) Sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele

verilecek ilgili kanunun belirlediği üst sınırını geçmemek şartı ile ücret, harcırahlar,

ödenekler, ödenecek yolluk ve tazminatları belirlemek için Genel Yönetim Kuruluna

yetki vermek,

k) Genel Disiplin Kurulunun üyelikten çıkarma kararını ve buna yapılacak itiraz ve

müracaatları görüşüp karara bağlamak,

l) Mevzuat veya tüzük gereğince Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işlemleri

yerine getirmek ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuları karara

bağlamak,

m) Şube veya temsilcilik açılması konularında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

şubeleri birleştirmek ve kapatmak,

n) Mevzuatta veya sendika tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer

işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların

karara bağlanması,

o) Üye aidatlarını belirlemek,

ö) Sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve

diğer görevlilerin yolluklarını belirlemek. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

2. GENEL YÖNETİM KURULU OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ (Değişiklik

23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

GENEL YÖNETİM KURULU YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

Madde 23.

Genel Yönetim Kurulu yöneticilerinde aranacak şartlar:

a) Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Denetleme ve

Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri sendika üyelerinden oluşur.

b) Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile

farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananların üyelikleri, varsa sendika şubesi,

sendika veya Sendika organlarındaki görevleri sona erer.

c) Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya Sendika organlarındaki

görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder. (3713 Sayılı Kanun

Kapsamında Vazife Malulen emekliye ayrılanlar hariç) Açığa alma, re’sen emeklilik,

görevine son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması

halinde mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

d) Sendika başkan ve yöneticileri göreve seçildikten sonra üç ay içinde kendilerinin,

eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığı bildirimlerini sendikaya vermek

zorundadırlar.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA TARZI

Madde 24.

Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen yedi üyeden oluşur.

Yedek üye sayısı da Genel Yönetim Kurulu asil üyesi sayısı kadardır.

Genel Başkan,

Genel Sekreter,

Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreterliği,

Genel Teşkilatlanma Sekreterliği,

Genel Mali Sekreterlik,

Genel Eğitim ve Araştırma Sekreterliği,

Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Sekreterliklerinden teşekkül eder.

Genel Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından tek dereceli olarak seçilir. En

fazla oyu alan 7 aday, göreve seçilmiş olur. Genel Yönetim Kurulu kendi arasında da

görev dağılımı yapar. Gerekli gördüğü durumda kendi arasında görev değişikliği

yapabilir. Ancak; bu değişiklik Yönetim Kurulunun oybirliğiyle gerçekleşir. Genel

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde en çok oyu alan yedek

üyeden başlanarak sırayla göreve çağrılır. İlk yapılan toplantıda görev dağılımını

yapar. Genel Yönetim Kurulu ayda en az bir defa, yarıdan bir fazla üyenin

katılmasıyla olağan toplanır. Olağanüstü toplantılar ise Genel Başkanın talebi üzerine

yapılır. Toplantılarda elektronik ortamlar kullanılabilir, toplantı raporu ve kararlar

genel sekreter (yoksa genel başkanın görevlendireceği bir genel yönetim kurulu

üyesi) tarafından basılı hale getirilerek 15 gün içinde ıslak imzaya açılır.

Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşit olması halinde,

Genel Başkanın oyu çift sayılır. Genel Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara

Genel Sekreter başkanlık eder. Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılarak

hazır üyelerce imzalanır. Ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra,

üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, mevcut yönetim kurulu üyeleri

veya denetleme kurulu üyeleri tarafından genel kurul toplantıya çağrılır.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 25.

Genel Yönetim Kurulu, sendikanın Genel Kuruldan sonraki en yetkili karar ve

yürütme organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sendikanın çalışma programını yapmak,

b) Toplu iş görüşmeleri sonucunda doğan iş uyuşmazlıklarında eylem planları

hazırlamak, uygulamak veya kaldırmak,

c) Mevzuata ve Genel Kurul kararlarına göre menkul, gayrimenkul almak, satmak,

kiralamak, kiraya vermek, ipotek tesis etmek

ç) Toplu iş görüşmesi yapmak için gerekli tüm işlemleri yürütmek ve yapmak, bu

konuda üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

d) Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube veya temsilcilikler açmak. Genel

Yönetim Kurulu üyelerini veya şube organlarında görevli üyeleri gerekli gördüğü

hallerde Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek, Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

Sendika Şube Olağanüstü Genel Kurul talepleri hakkında karar vermek, (Değişiklik

23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

e) Gerekli gördüğü hallerde Genel Merkez veya Şube Genel Kurullarını toplantıya

çağırmak,

f) Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli büroları kurmak,

elemanlar bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacak

personeli atamak, bunların ücretlerini ve çalışma şartlarını tespit belirlemek,

g) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

h) Sendikaya üyelik için müracaat edenlerin kabul veya reddine karar vermek,

ı) Mevzuat, tüzük ve Genel Kurul kararları doğrultusunda diğer görevleri yerine

getirmek,

i) Birikim ve çalışmalarından yararlanmak için gerekirse Danışma Kurulu oluşturmak,

Danışma Kurulunun oluşumu ve çalışmalarını belirlemek,

j) Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi ve tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni

süresi içinde Genel Kurul delegelerine intikal ettirmek. Bütçe fasılları veya yıllık

bütçeler arasında aktarım yapmak.

k) Genel Denetleme Kurulunun gerekli görmesi halinde Genel Kurulu toplantıya

çağırmak.

l) Gelir ve gider hesaplarını göz önünde bulundurarak her nevi taşınır mal edinmek ve

lüzumunda satmak.

m) Zorunlu giderler için Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi dâhilinde, sendika kasasında

bulundurulacak nakit miktarı net asgari ücretin 20 (yirmi) katını, şubelerde ise net

asgari ücretin 2 (iki) katını geçemez. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

n) Üyelerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artıracak kurs, seminer ve

konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisleri, kütüphane ve basın işleri için

gerekli tesisleri kurmak,

o) Sendikanın çalışmasına ilişkin her türlü yönetmelik hazırlamak, değiştirmek,

yürürlüğe koymak ve kaldırmak,

ö) Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlara, diğer resmi

veya özel kuruluşların toplantılarına ve gezilerine katılacakları tespit etmek,

p) Kanun, yönetmelik, toplu iş görüşmesi ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre

toplanan kurullara girecek üyeleri ve temsilcileri seçmek,

r) İş anlaşmazlıklarında ilgili makam, merci ve yargı organlarına başvurmak, görüş

bildirmek, talepte bulunmak bu konularda Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini

görevlendirmek,

s) Üyelerini temsilen mahkemelerde dava açmak, sulh ve ibra etmek konularında

Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek, hukukçularına vekâlet

vermek,

ş) Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan her türlü görev ve işlerini

yapmak ve bu yetkileri kullanmak.

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 26.

Genel Başkan;

a. Sendikayı yönetir, Genel Yönetim Kurulu adına sendikayı yurt içinde, yurt dışında,

mahkemelerde ve idari merciler nezdinde temsil eder.

b. Genel Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar.

c. Sendika adına resmi beyanatta bulunur, basın toplantısı yapar, beyanat ve basın

toplantısından sorumludur.

d. Sendikanın haberleşme ve işleyişiyle ilgili sekreterlikle müşterek imza eder. İlgili

sekreterin yokluğunda Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile imza eder. Görevle

ilgili olarak yaptığı seyahatlerde lüzumu halinde tek başına imza etmek suretiyle

sendika adına yazışmalar yapabilir. Ancak, bu evrakı yanında bulunan geçici deftere

kaydetmesi zorunludur.

e. Sendikanın bankadaki hesabından Genel Yönetim Kurulu üyelerinden yetkili kişi ile

birlikte para çeker.

f. Sendikanın adına çıkan yayın organlarının sahibidir.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 27.

Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Genel Başkan vekili olarak Genel

Başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenmek.

b) Genel Merkezin Gelen-Giden evrakını ve arşiv işlerini yürütmek.

c) Genel Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Genel Merkez çalışanlarıyla ilgili Mevzuatı uygulamak.

e) Yönetim Kurulu toplantısının gündemini hazırlamak.

f) Çalışmalarını diğer sekreterliklerle koordineli olarak yürütmek.

g) Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.

h) Genel Başkan ve sendika organlarının almış olduğu kararları ve vereceği görevleri

yerine getirmek

GENEL HUKUK VE MEVZUAT SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 28.

Genel Hukuk ve mevzuat sekreterinin görev ve yetkileri:

a) Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili yasalarla tüzük ve mevzuatı takip ederek

değişiklik ve gelişmelerden teşkilatı zamanında haberdar etmek ve arşiv hazırlamak,

b)Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların ve sendikaların

çalışma hayatı ile ilgili sözleşme ve tavsiye kararlarını izlemek, bu konuda teşkilatın

bilgilendirilmesini sağlamak,

c) Yapılacak toplu görüşmelere esas olacak bilgi ve belgeleri toplamak, hazırlamak

ve yönetim kuruluna sunmak, konu ile ilgili her türlü işlemlerin yürütülmesini

sağlamak,

d)Toplu görüşmelerden ve mevzuattan doğan anlaşmazlıklarda idare ile doğacak

itilaflarda ortak hak ve menfaatlerin izlenmesinde ve hukuki yardım ihtiyacının ortaya

çıkması durumunda üyeleri ve mirasçılarını her düzeyde ve her derecedeki yönetim

ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve açılan

davalarda taraf olma işlerini yürütmek,

e)Toplu görüşmelerde imzalanan mutabakat metinlerini izlemek, tespit edilen

aksaklıkları yönetim kuruluna sunmak,

f)Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmektir.

g) Hizmet kolu ile ilgili olarak üyelerden gelen problemlere, aksaklıklara ve şikayetlere

çözüm bulmak. Üyelerinin her türlü hak ve menfaatlerinde gelişme sağlayacak

mevzuat çalışmalarında bulunmak ve bunların ilgili ve yetkili mercilere sunulması için

yönetim kuruluna sunmak.

GENEL TEŞKİLATLANMA SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 29.

Genel Teşkilatlanma Sekreterinin görev ve yetkileri:

a) Şube, Bölge Başkanlarının sendikal faaliyetlerini gereği gibi yerine getirmelerine

yardımcı olmak,

b) Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işleri gözetmek, sendikanın üyelik

arşivini düzenlemek, bu işler ile ilgili görevleri yönetmek, üye envanterlerini çıkarmak,

üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt fişinin birer nüshasını 15 gün içinde işverene

göndermek, üyelerin elektronik ortamda birlikteliğini sağlamak sendikal mücadelenin

buralarda da devamını sağlamak.

c) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı

şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili

organlarca karar alınması için Genel Yönetim Kuruluna rapor hazırlayarak sunmak,

ç) Şubeler için kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olmak,

d) Sendika temsilcilerinin atanması veya görevden alınması konusunda şube

başkanları ile istişare ederek Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

e) Teşkilatlanan iş yerlerinde çalışanlara kitap, broşür ve bildiri gibi yayın organlarının

hazırlanmasını, dağıtımını temin etmek veya bizzat toplantılar düzenleyerek

teşkilatlanmanın faydalarını anlatmak, teşkilatlanma hususunda alınan kararların

uygulanmasını sağlamak ve bu konuda başkanla birlikte çalışmak,

f) Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmektir.

g) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapar.

GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 30.

Genel Mali Sekreterin görev ve yetkileri;

a) Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince

yürütmek, devre bütçelerinin uygulanması sağlamak,

b) Mali muvazeneyi, tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve nizamları her ayın sonunda

yönetim kuruluna sunmak,

c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarflarının bütçe esaslarına göre yapılmasını,

muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu

yönetmek,

d) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak,

e) Şubelere ve İl Temsilciliklerine sarf avanslarının gönderilmesini ve sarfların

gözetim ve denetimini yapmak,

f) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili vergilerin ve demirbaş

kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,

g) Sendika hesaplarının her ay iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak,

h) Genel Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda sendika taşınmaz mal ve

araçlarının sigorta ettirilmesi gerektiğinde kasko ettirilmesi ve sigorta ya da kasko

poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak,

ı) Genel Kurul kararı uyarınca sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar hususunda

Genel Yönetim Kuruluna karar almak için tekliflerde bulunmak,

i) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları

Genel Başkanla birlikte imza etmek, Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre

yetkili olan Genel Yönetim Kurulu üyesi ile imza işlerini yürütmek,

j) Genel Kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak ve Genel Yönetim

Kuruluna sunmak,

k) Sendika gelirlerini elde ediliş tarihinden itibaren otuz gün içinde yönetim kurulunca

belirlenecek bankalara yatırmak,

l) Sendika Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde sendikanın kasasında toplam

gelirlerin % 10’ u kadar nakit bulundurmak,

m) Sendika Genel Yönetim Kurulu üyelerinin mal bildirimlerini almak ve gelen evrak

defterine kaydetmek,

n) Yasa gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmesi gereken bilgi

ve belgeleri zamanında ve tam olarak vermek,

o) Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Genel Yönetim Kuruluna

tekliflerde bulunmak,

ö) Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine

getirmektir.

p) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapar.

r) Her ay gelir gider tablosunu üyelere elektronik ortamda duyurmak.

GENEL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 31.

Genel Eğitim ve Araştırma Sekreterinin görev ve yetkileri:

a) Eğitim programlarını hazırlamak ve Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

b) Genel Yönetim Kurulunca onaylanan programın uygulanmasını sağlamak,

c) Kendisine bağlı büro personeli ve uzmanlarını yönetmek ve düzenli çalışmalarını

sağlamak,

d) Eğitim ve araştırma faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması

hususunda öneride bulunmak,

e) Eğitim seminerlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde her türlü araştırmaların

yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlamak, sendikanın çıkaracağı dergi, broşür,

kitap vs. yayınlar yoluyla üyelere kültürel katkıda bulunmak,

f) Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmektir.

g) Özellikle birinci basamak sağlık çalışanlarının mevcut mevzuatlar konusunda bilgi

ve becerilerinin geliştirilmesi için gerekli eğitimleri düzenlemek.

SOSYAL İLİŞKİLER, DIŞ İLİŞKİLER VE BASIN YAYIN SEKRETERİNİN GÖREV

VE YETKİLERİ

Madde 32.

Sosyal ilişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Sekreterinin görev ve yetkileri:

a) Sendikanın temsili, tanıtımı ve basınla ilişkilerini geliştirmek,

b) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapar,

c) Sosyal medya da üyelerinin bir araya gelmesini sağlar,

d) Sendikanın tanıtımı, faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında basın bildirileri hazırlar,

e) Üyelerinin her türlü sosyal etkinliklerini düzenler.

3. GENEL DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 33.

Genel Kurulca sendika delegeleri arasından gizli oyla seçilen üç denetçiden oluşur.

(Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

Yedek üye asıl üye sayısı kadardır.

Genel Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan, bir

raportör ve bir üye seçerek göreve başlarlar. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel

Kurul) Denetleme kurulu kararlarını oy çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde

başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur. Denetleme için en az üç üyenin bir

araya gelmesi şarttır.

Denetleme kurulu asıl üyelerden oluştuğundan, asıl üyelerden bir veya birkaçının

kurul üyeliğinden ayrılması halinde en çok oy alandan başlanmak üzere sırayla yedek

üyeler göreve çağrılır.

Genel Denetleme Kurulu altı ayda bir kere olmak üzere, istediği zaman kendiliğinden

veya başvuru üzerine denetim yapar. Denetim esnasında sendikaya ait evrak,

sendika binasından dışarıya çıkarılamaz.

Genel Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri;

a) Yönetim Kurulu faaliyetlerinin, Kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun

olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimi yapmak, ara raporunu

sendika başkanlığına vermek ve dönem sonu raporunu genel kurula sunmak,

c) Yönetim kurulunun çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapmak, gerekli

görmesi halinde yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya

çağırılmasını istemek,

d) Yönetim kurulundan genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek,

e) Yapılan denetim ve incelemelerde sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya

yolsuzluk gördüğü takdirde durumu yönetim kurulu başkanlığına bir raporla bildirmek

ve soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla gerekli gördüğü takdirde bu fiilleri

işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini istemek.

4-GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 34.

Genel Kurulca sendika delegeleri arasından gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur.

(Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul) Yedek üye sayısı, asıl üye sayısı

kadardır. Genel Disiplin Kurulu, ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan, bir

raportör ve bir üye seçerek göreve başlarlar. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel

Kurul)

Disiplin kurulu asıl üyelerinden bir veya bir kaçının ayrılması halinde, yedek

üyelerden en çok oy alandan başlanmak üzere göreve çağırılır. Disiplin kurulu

yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az üç

üyenin bir araya gelmesi şarttır. Disiplin kurulu kararlarını oy çokluğu ile verir. Oyların

eşit olması halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Disiplin

kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan sonra kararını verir ve gereği yapılmak üzere

sendika başkanlığına sunar.

Genel Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri;

a) Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika ve

sendika şubesi yöneticileri ve üyeleri hakkında soruşturma yapmak, soruşturma

sonucunda suçlu bulunanlara uyarma, kınama ve geçici olarak işten el çektirme

cezalarından birini vermek,

b) Sendika şube disiplin kurulları tarafından, sendika üyeleri hakkında verilen ve

ilgililerce itiraz edilmesi üzerine incelenmesi istenilen, şube disiplin kurulu kararlarını

incelemek ve sonucunu gereği yapılmak üzere şube başkanlığına göndermek,

c) Sendikadan geçici ve kati ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları

incelemek ve görüşünü belirleyerek genel kurula sunmak,

Alınan her türlü kararları ilgililere ve genel kurula bildirmek.

DİSİPLİN CEZALARI

Madde 35.

Disiplin cezaları

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Görevden uzaklaştırma,

*ç) Üyelikten geçici çıkarma,

**d) Üyelikten temelli çıkarmadır.

*Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Verilen her türlü cezaya itiraz edilebilir.

Genel Disiplin Kurulu kararının tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde itiraz

edilmemesi halinde karar kesinleşir. Geçici çıkarma cezasının süresi, üç aydan fazla

olamaz.

**Üyelikten temelli çıkarma cezası Genel Disiplin Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun

onayı ile verilebilir. Genel Kurulda ilgilinin kendini savunması engellenemez.

5. İSTİŞARİ ORGANLAR

Madde 36.

a) Başkanlar Kurulu; Sendika Yönetim Kurulu, Sendika Denetim Kurulu, Sendika

Disiplin Kurulu, Şube Başkanlarından oluşur. Başkanlar kuruluna genel başkanın

yokluğunda genel sekreter başkanlık eder. Kurul, sendika yönetim kurulunun çağrısı

üzerine yılda bir lüzumu halinde ise daha kısa sürede olağanüstü toplanır. Toplantı

yer ve zamanına yönetim kurulu karar verir.

b) Temsilciler Kurulu; Sendika yönetim kurulu ve İl Temsilcilerinden oluşur.

c) Kadın Komisyonları Kurulu; Sendika Yönetim Kurulu, sendika kadın komisyonu

yönetimi ve İl kadın komisyonu temsilcilerinden oluşur.

ç) Onur Kurulu; Onur kurulunun kimlerden oluşacağını genel yönetim kurulu belirler.

d) Bilim Kurulu; Hizmetin kaliteli ve verimli sunulmasında bilimsel çalışma yapmak,

proje ve öneri oluşturmak, sendikal taleplerin oluşturulmasına katkıda bulunmak

üzere bilimsel yeterliliği olan üyeler arasından genel yönetim kurulu belirler.

e) Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulacak diğer kurul ve komisyonlar:

Genel Merkez Yönetim Kurulu gerek gördüğü, zamanlarda Başkanlar ve Temsilciler

kurulunu birlikte toplayabilir.

Ancak bu istişare organlarına, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devir

edilemez.

B. ŞUBELER

ŞUBELERİN OLUŞTURULMASI USÜL VE ESASLARI

Madde 37.

400 ve üzerinde üyesi olan illerde Genel Yönetim Kurulu kararı ile şube kurulabilir.

Üye sayısı 400’ün altında olan iller Genel Yönetim Kurulu kararı ile birleştirilerek şube

kurulabilir. Bir ilde birden fazla şube oluşturulabilir. Yeni kurulan şubenin veya müstafi

durumdaki şubenin Yönetim Kurulunu, Genel Yönetim Kurulu belirler. Şube, 6 ay

içerisinde genel kurul yapar. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

Bu zaman içerisinde genel kurullarını yapmayan şubeler için 4688 sayılı Kamu

Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 10 uncu maddesi uygulanır.

Sendika şubesinin faaliyet alanında üye sayısının 400’ ün altına inmesi durumunda,

bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren, gerekli Kanuni işlemler Genel Kuruldan

alınan yetki ile Sendika Genel Yönetim Kurulunca yapılır. Genel Yönetim Kurulu,

durumu bir yazı ile ilgili mercilere bildirir. Şubelerin nerede ve ne şekilde açılacağı,

açılacak şubedeki zorunlu veya ihtiyari organlarındaki görevlendirmenin nasıl

yapılacağına ilişkin esaslar Sendika Genel Yönetim Kurulunca hazırlanacak

Yönetmelik ile belirtilir. Şubelerin faaliyet alanı birden fazla il veya ilçeyi kapsayabilir.

Diğer bir değişle Şube oluşumu için gerekli 400 sayısına ulaşabilmek için birden fazla

il bir araya getirilerek Şube veya Şubeler, Genel Yönetim Kurulu tarafından

oluşturulabilir. Şube kurulmasına ilişkin karar, Sendika Genel Yönetim Kurulunca

sendika merkezinin ve şube açılan veya şube merkezi olarak belirlenen ilin en büyük

mülki amirliğine yazı ile bildirilir. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

ŞUBE ORGANLARI

Madde 38.

Sendika Merkezine bağlı olarak açılan şubelerin organları:

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

ŞUBE GENEL KURULU VE OLUŞUMU (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

Madde 39.

Şubelerin delege sayısı, sendika merkezinin bildirdiği mevcut üye sayısına göre

belirlenir. Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri şube delegeleri

arasından oluşturulur. Delegeler, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm

esaslarına göre tespit edilir. Sendika Genel Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde konu

ile ilgili Yönetmelik yayınlayabilir.

Şube Genel Kurulu 3 (üç) yılda bir, sendika yönetim kurulunun mutabakatı alınarak

ve sendika olağan genel kurulundan en az iki (2) ay önce tamamlanacak şekilde

(gerektiğinde Sendika Genel Kurulu tarihine göre önceki tarihte genel kurulu yapar.)

şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer ve günde toplanır. Sendika Genel

Kuruluna gönderilecek delege seçimine şubede kayıtlı her üye aday olabilir.

A) Olağan Genel Kurul

a) Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan şube genel kurul toplantısının gündemi;

yeri, gün ve saati en az on beş gün önce bir gazetede veya internet sitesinde

(Sendika Genel Merkez web sayfası veya Şube web sayfası) ilan edilmek veya yazılı

ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile ilan edilir. Bu ilanda, birinci toplantıda

çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da

belirtilir. İki toplantı arasındaki süre bir haftadan az, on beş günden fazla olamaz.

b) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saati ile toplantı gündemi, toplantı gününden en

az on beş gün önce şube merkezinin bulunduğu ilin en büyük mülki amirine yazı ile

bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak delegeleri gösteren liste de eklenir. İlk

toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise tutanak tutulur. Tutanak, mülki amire ve seçim

kuruluna gönderilir. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Genel kurulun karar

yeter sayısı toplantıya katılan delegelerin sayısının salt çoğunluğudur.

c) Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar şube genel kurulu toplantı

tarihinden en az yirmi gün önce sendika şubesi binasında üç gün süre ile ilan edilir.

d) Şube genel kurullarına çağrı, şube yönetim kurulu tarafından yapılır. Şube genel

kurullarının toplantı zamanı, esas ve usulleri ile karar nisabı hakkında burada

geçmeyen hükümler için tüzüğün ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

e) Şube Genel Kurulunda görev yapacak Divan Başkanı ve üyeleri; Sendikanın diğer

şube üyelerinden de seçilebilir.

f) Şube genel kurullarında delege olmayanlar oy kullanamazlar, zorunlu organlara

seçilemezler.

B) Olağanüstü Genel Kurul

a) Şube yönetim kurulu ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube

genel kurul delegelerinin 1/5'nin yazılı isteği üzerine, olağanüstü toplantı talebi

gerekçeleri ile birlikte Sendika Genel Merkezine derhal bildirilir. Bu talep Sendika

Yönetim Kurulu’nca değerlendirilerek karara bağlanır.

b) Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülmez ve

öneride bulunulmaz.

c) Genel kurula çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır. Tüzüğün 25 inci

maddesinin (d) fıkrası hükmü saklıdır. Olağanüstü genel kurullarda belirtilmeyen

hükümlerde, bu Tüzüğün ilgili madde hükümleri kıyasen uygulanır.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 40.

(Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul) Şube genel kurulunun görev ve yetkileri

aşağıda belirtilmiştir.

a) Organların seçimi,

b) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi,

c) Yönetim ve denetim kurullarının ibrası,

d) Mevzuat ve Tüzükte yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuların ve

şube ile ilgili diğer işlemlerin karara bağlanması.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 41.

Şube Yönetim Kurulu şube genel kurulu tarafından gizli oyla seçilir. Görev ve

yetkileri:

a) Şubenin çalışma programını yapmak,

b) Şube harcamalarının usulüne uygun yapılmasını sağlamak,

c) Şube Genel Kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak ve Genel Kurulu

toplantıya çağırmak,

ç) Sendikaya üyelik için başvuran kamu çalışanlarının üyeliğinin kabulü veya reddi

için üye kayıt formlarını Genel Merkeze ulaştırmak,

d) İl, ilçe ve belde sendika temsilcilerini belirlemek,

e) Şube sınırları dâhilindeki işyerlerinde çalışan üyelerin sorunlarıyla ilgilenmek,

çözümler üretmek,

f) İşyerlerinden aidatların usulüne uygun olarak kesilmesinin sağlanması için

çalışanların listelerini işverene ulaştırmak,

g) Genel Yönetim Kurulunca ve Şube Genel Kurulunca verilecek sair görevleri yerine

getirmek.

ŞUBE ORGANLARINA SEÇİLECEK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Madde 42.

(Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul) Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek

üyeleri, Denetleme ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri o şubenin genel kurulunca

seçilir. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

Sendika Şube Yönetim Kuruluna seçilebilmek için, adaylık ve deneme süresini

tamamlamış kamu görevlisi olarak çalışmak gerekmektedir.

Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile

farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri,

varsa sendika şubesindeki görevleri sona erer.

Emekliye ayrılanların sendika şubesindeki görevi, seçildikleri dönemin sonuna kadar

devam eder. Şube yönetim kuruluna seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren otuz (30)

gün içerisinde kurumlarına yazılı olarak bildirmeleri halinde, bu görevlerini haftada bir

(1) gün izinli olarak sürdürürler. Açığa alınma, resen emeklilik, göreve son verilmesi,

tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde mahkeme kararı

kesinleşinceye (yasal itiraz süresi ve üst mahkeme kararı çıkıncaya) kadar

sendikadaki görevi devam eder.

Sendika Şube Başkanı ve yöneticileri göreve seçildikten sonra üç ay içinde

kendilerinin, eşlerinin velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığı bildirimlerini

sendikaya vermek zorundadırlar.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 43.

Şube Genel Kurulunca seçilen Şube Yönetim Kurulu: Şube Başkanı, Şube Başkan

Yardımcısı, Şube Başkan Yardımcısı / Mali İşler, Şube Başkan Yardımcısı

Teşkilatlanma, Şube Başkan Yardımcısı / Mevzuat ve Toplu Görüşme, Şube Başkan

Yardımcısı / Eğitim ve Sosyal İşler, Şube Başkan Yardımcısı /Basın ve Halkla İlişkiler

olmak üzere yedi üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek üye

de seçilir. Şube yönetim kurulu üyeleri, şube genel kurulu tarafından gizli oy, açık

sayım yöntemi ile seçilir. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul) İlk toplantıda

görev bölümü yaparlar. Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Şube

başkanının çağrısıyla olağanüstü toplanır.

Çalışma esasları Genel Yönetim Kurulunda olduğu gibidir.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLERİ

Madde 44.

1-ŞUBE BAŞKANININ görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şubeyi şube başkanı temsil eder. Şube başkanı, şube yönetim kuruluna ve

şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder.

b) Şube adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak ve yanlış haberleri

tekzip etmek.

c) Şubeyi her türlü toplantı ve kurullarda temsil etmek veya temsilci göndermek.

d) Sendika tüzük ve prensiplerine aykırı olmamak üzere; sendikal faaliyetlerde yerel

televizyon, radyo, gazete, dergi ve bu gibi yayın araçlarından yararlanmak.

f) Sendika yönetim kurulunun vereceği yetki çerçevesinde; konser, tiyatro, sergi,

seminer, panel, konferans vb. organizasyonları yapmak.

g) Çalışma raporları hazırlayıp şube genel kurulu üyelerinin bilgisine sunmak.

h) Ziyaret, kutlama, tebrik, taziye ve bunlara benzer sosyal etkinliklere katılmak.

i) Şubedeki bütün büroların amiri olup her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike

yetkilidir.

j) Sekreter ile şube yazışmalarını, mali sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakını

imza eder, şube başkanı lüzumu halinde önceden karar almaksızın ve belgeye dayalı

olarak sendika bütçesinde belirlenen karar ve bütçe gereğince harcamalarda

bulunabilir ve ilk yönetim kurulu toplantısında onaylatır. Bu harcama yalnız şube

başkanı tarafından yapılabilir.

k) Şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri almak.

2-ŞUBE SEKRETERİ nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda, başkanın görev, yetki ve

sorumluluklarını üstlenmek.

b) Şubenin idari işlerini yürütmek, demirbaş ve kırtasiye gibi alımlarını yapmak.

c) Şubenin yazışmalarından, işlerinin yürütülmesinden bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin

arşivlenmesinden sorumludur.

d) Şube bürolarının yönetiminden sorumludur.

e) Görüşülmesi gereken konuları diğer yönetim kurulu üyeleri ile istişare ederek en az

15 günde bir defa hazırlayacağı gündemi, gündemdeki konularla ilgili karar, tasarı ve

teklifleri şube yönetim kuruluna getirmek.

f) Çalışmalarını diğer sekretaryalarla koordineli yürütmek.

g) Şubede istihdam edilen personelin özlük işlerinin yürütmek.

h) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

3-ŞUBE MALİ SEKRETERİ nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Mali konulara ait işlemleri kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek.

b) Düzenleyeceği gelir-gider cetvelini ve sarf evrakını her ayın sonunda şube yönetim

kuruluna sunmak.

c) Şube başkanı ile birlikte gelir-gider cetveli ile sarf evrakını onaylayarak ertesi ayın

6 (altı)’sına kadar genel merkeze göndermek.

d) Üye ödentilerinin kesilip, kesilmediğini takip etmek.

e) Şube genel kurulunda mali konularla ilgili bilgi vermek.

f) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

4-ŞUBE TEŞKİLATLANMA SEKRETERİNİN görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şubenin sendikal faaliyet sahası içerisinde bulunan iş yerlerinde gerekli

teşkilatlanmayı sağlamak ve gerekli faaliyeti göstermek. Genel merkez kararlarının

uygulamasını sağlamak.

b) Şubeye bağlı temsilciliklerin faaliyetlerini izlemek ve yönetim kuruluna bilgi

sunmak.

c) Üye envanteri çıkarmak ve üyelik arşivi düzenlemek.

d) Şube genel kurulunun yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

e) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

5-MEVZUAT VE TOPLU GÖRÜŞME SEKRETERİNİN Görev ve Yetkileri şunlardır;

a) Sendikal çalışmaları ve mevzuatlardaki değişiklikleri takip ederek, özlük, sosyal ve

ekonomik haklarla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplamak ve uygulamadaki

aksaklıkları, rapor halinde şube yönetim kuruluna sunmak.

b) Kurum idari kurullarına sunulmak üzere kurumların sorunlarına ilişkin görüş ve

önerilerini genel merkeze bildirmek.

c) Sendikanın yapacağı toplu görüşmelere katkı sağlamak üzere üyelerin taleplerini

ve problemlerini belirten raporlar düzenleyerek genel merkeze bildirmek.

d) Şube ve üyeler adına yerel mahkemelerde açılan davaları takip etmek,

sonucundan genel merkeze bilgi vermek.

e) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

6-EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER SEKRETERİNİN görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sendika bünyesindeki eğitim çalışmalarını yapmak, üyelerin eğitilmesi amacıyla,

gerekli dergi ve broşürleri çıkarmak için yönetim kuruluna teklif sunmak.

b) Eğitim çalışmaları konusunda sendika eğitim sekreterleri ile işbirliği içerisinde

çalışmak.

c) Genel Merkez tarafından gönderilen eğitim programlarını uygulamak.

d) Şube eğitim programlarını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

e) Sekretaryasıyla ilgili arşiv oluşturmak.

f) Önemli gün ve haftalarla ilgili şubelerin sosyal, kültürel etkinliklerini planlamak ve

uygulamak.

g) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

7-BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SEKRETERİ nin Görev ve Yetkileri şunlardır;

a) Her türlü basın-yayın vasıtalarını takip ederek sendikal faaliyetlere ilişkin haber,

makale, demeç vb. bilgi ile dokümanları belirli bir sistem dahilinde yönetim kurulunun

bilgisine sunmak.

b) Şube başkanının basın toplantılarını organize etmek, basın bildirisi hazırlamak.

c) Sendika adına gerek sendika mensupları, gerekse diğer kişi ve kurumlar nezdinde

ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vb. sosyal ilişkileri tanzim etmek.

d) Sendikanın ve diğer kuruluşların yayınları ile ilgili arşiv oluşturmak.

e) Yerel radyo, televizyon ve basın organlarıyla iletişimi sağlamak.

f) Şube faaliyet alanı içerisinde bulunan diğer sendika ve sivil toplum örgütleriyle

diyaloğu sağlamak.

g) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde 45.

Şube Denetleme Kurulu;

a) Şube Genel Kurulu tarafından seçilen üç denetçiden oluşur. (Değişiklik

23.05.2015 tarihli Genel Kurul) Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Asıl

üyeler kendi aralarında bir başkan, bir raportör ve bir üye seçerek göreve başlarlar.

(Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

b) Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak

yapılıp yapılmadığını denetler.

c) Şube Denetleme Kurulu kararlarını oy çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde

başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur. Denetleme için en az üç üyenin bir

araya gelmesi şarttır.

Denetleme kurulu asıl üyelerden oluştuğundan, asıl üyelerden bir veya birkaçının

kurul üyeliğinden ayrılması halinde en çok oy alandan başlanmak üzere sırayla yedek

üyeler göreve çağrılır.

Sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar, ara raporu şube başkanına

verir. Dönem sonu raporunu da şube genel kuruluna sunar. Gerekli gördüğü hallerde

denetim kurulu raporunu sendika genel başkanlığına gönderir.

ŞUBE DİSİPLİN KURULU

Madde 46.

Şube disiplin kurulu;

Şube genel kurulunca seçilen üç üyeden oluşur. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli

Genel Kurul) Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Asıl üyeler kendi aralarında

bir başkan, bir raportör ve bir üye seçerek göreve başlarlar. (Değişiklik 23.05.2015

tarihli Genel Kurul)

Şube Disiplin Kurulu, sendika disiplin kurulunun çalışma esaslarına ilişkin

hükümlerine göre çalışır.

Şube disiplin kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sendika tüzüğüne, sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen

üyeler hakkında soruşturma yapmak, uyarı ve kınama cezalarından birini vermek.

Kararı genel merkeze, merkez disiplin kuruluna ve ilgiliye tebliğ edilmek üzere, şube

yönetim kuruluna sunmak.

b) Sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırladığı raporları sendika genel

merkezine göndermek üzere şube başkanına sunmak.

c) Yöneticilere veya üyelere savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Verilen

cezalara itiraz hakkı vardır.

İŞYERİ VE İL, İLÇE SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel

Kurul)

Madde 47.

Genel yönetim kurulu; kabul edilen teşkilatlanma plan ve ilkeleri çerçevesinde, şube

açılmasına gerek görülmeyen veya imkân olmayan yerlerde İl ve İlçe temsilcilikleri

açabilir. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

İl ve İlçe temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları genel yönetim kurulunca

hazırlanacak “Temsilciler Yönetmenliği“ ile belirlenir.

İl Temsilciliklerinin ihtiyaç ve giderleri sendikaca karşılanır.

IV. SENDİKANIN GELİR VE GİDERLERİ

Madde 48.

Sendikanın Gelir ve Giderleri;

1)-Sendikanın gelirleri şunlardır;

a-Üye teşkilatlardan alınan aidatlar,

b-İlgili mevzuatlara göre yapılabilecek faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

c-Bağışlar ve yardımlar,

d-Mal varlığı gelirleri,

e-Üyesi bulunduğu kuruluşlarla Sendikanın ve T.C ’nin üyesi olduğu ve üyelik için

başvurduğu uluslararası diğer kuruluşlardan alacağı yardımlar,

f- Diğer gelirler,

Sendika tüm nakdi gelirlerini bankalara yatırmak zorundadır. Sendika zorunlu

giderleri için, sendika kasasında bulundurulacak nakit miktarı net asgari ücretin 20

(yirmi) katını, şubelerde ise net asgari ücretin 2 (iki) katını geçemez. (Değişiklik

23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

2)-Sendikanın giderleri şunlardır: Sendika tüzüğünde belirtilen amaçlar ve kanunlarla

belirtilen faaliyetlerini gerçekleştirmek için, sendika genel kurulunca kabul edilen

bütçe dahilinde harcamalarını gerçekleştirir. Sendika gelirlerinin en az yüzde onunu

üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadır.

Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme demirbaş

defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez. Sendika

şubeleri, sendika yardımlaşma sandıkları dışında, üyeleri, yöneticileri veya diğer kişi

ve kuruluşlara borç para veremez ve elde ettikleri gelirleri dağıtamaz.

Sendika Genel Yönetim Kurulu, Şube ve İl Temsilcilikleri banka hesabına,

ihtiyaçlarına göre alacağı karar ile nakit ödenek gönderebilir. Bu ödenek miktarı;

Şubeler için ödenek tarihi öncesi şube üyelerinin son üç aylık üyelik ödentilerinin

ortalamasının % 50 sini, İl Temsilciliği için avans tarihi öncesi ildeki üyelerinin son üç

aylık üyelik ödentilerinin ortalamasının % 30 unu geçemez. Gönderilen ödenekler

harcanma usulü ve tutulacak kayıtlar Sendika Genel Yönetim Kurulu kararı veya

hazırlayacağı yönetmelik ile düzenlenir.

Şubelerin ve İl Temsilciliklerinin, Sendika Genel Yönetim Kurulunun aldığı veya

onayladığı kararlar uyarınca, Sendika Genel Merkezinin yaptığı harcamalar yukarıda

belirtilen ödenek miktarlarına dâhil değildir.

Şubeler ve İl Temsilcilikleri; sendika genel kurulunda kabul edilen bütçe esaslarına

göre yapacakları her türlü giderleri mevzuat ve usulüne uygun olmak kaydıyla,

belgeleri her ay sendika merkezine göndermek üzere muhasebeleştirecektir.

Sendika bütçesinde öngörülen ödenekler ilgili Şubeler ve İl temsilcilikleri adına ve

bulundukları yerdeki bir bankada açılan hesaba giderleri için avans olarak transfer

edilir. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

ÜYELİK ÖDENTİSİ

MADDE 49.

Üyeler kanun, tüzük ve yönetmeliklerdeki amaçların gerçekleştirilmesi için yapılacak

harcamalara karşılık olmak üzere; her ay üyelik ödentisi öderler. Bu ödenti kamu

görevlisinin kadro yada pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan

damga vergisine tabi bürüt gelirleri toplamının %05 (Binde beş) oranında üyelik aidatı

öderler.

Üyelik ödentisini kanunun 25. maddesinde belirtilen miktarları aşmamak üzere

yeniden belirlemeye genel kurul yetkilidir.

SENDİKA ÜYELERİNİN VE YÖNETİCİLERİNİN GÜVENCESİ:

Madde 50.

Görevlileri, İş Saatleri dışında veya işverenin izniyle iş saatleri içinde sendika

faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son

verilemez.

Kamu işvereni, sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep

olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.

Kamu işvereni, kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları

nedeniyle bir ayırım yapamaz.

Sendika ve şube yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.

Görevden uzaklaştırma, re’sen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair

hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye

kadar sendikadaki görevi devam eder.

Sendika Genel Yönetim Kurulu üyelerinin talebi ve bu talebin Yönetim Kurulu kararı

ile uygun görülmesi halinde, aylıksız izne ayrılması için ilgili kurumlara başvurulur ve

uygun görülen üyeler görevleri süresince aylıksız izne ayrılırlar. Talepte

bulunmayanlar ve talebi uygun görülmeyen üyeler ise kurumlarındaki görevlerine

devam ederler. İzne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından

izinli sayılırlar.

Genel ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin, aylıksız izne ayrılabilme ilgili şartları Genel

Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Aylıksız izine ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının

yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli

Sandığına ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik

hizmetine sayılır. Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika, konfederasyon ve

şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin

sağlık giderlerinin kurumlarınca karşılanmasına devam olunur. Aylıksız izinli

sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki

görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren otuz gün içinde

ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu

kimseleri otuz gün içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak

zorundadır. Otuz gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden

çekilmiş sayılırlar.

Aylıksız izne ayrılan üyelere ödenecek ücretler Sendika Genel Kurulu tarafından

belirlenir.

(Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

SENDİKA BÜTÇESİ

MADDE 51.

Sendika yönetim kurulunca hazırlanır, genel kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini

alır.

Bütçe dört yıllık dönem için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere sendika merkezi,

şubeler il temsilcilikler itibari ile ayrıntılı olarak hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır.

-Bütçede sendikanın gelirleri ve kaynakları,

-Giderleri ve sarf yerleri,

-Sendikanın her kademesindeki yönetici ve görevlilere verilecek ücretler, sosyal

yardımlar, yolluk, gündelik ve ödenekler,

-Sendika merkezi ve şubelerde çalışan personele verilecek ücret, sosyal yardımlar,

-Sendikanın para, menkul kıymetler ve mal varlıkları (mal varlıkları demirbaş ve

taşınmaz olarak ayrı ayrı belirtilir).

ÜCRET, ÖDENEK, SOSYAL YARDIM VE HAKLAR

MADDE 52

a) Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile şube yönetim kurulu üyesi olmayan

il temsilcilerine her türlü ödenek, sendika ve şubelerin denetleme, disiplin kurulu

üyeleri ile istişari organlarındaki görevliler ile; sendika hizmetleri için geçici olarak

görevlendirilen üyelere verilecek yollukların tavanı sendika merkez genel kurulunda

tespit olunur.

b) Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe,

bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile diğer sosyal haklarını

tespite sendika genel yönetim kurulu yetkilidir.

c) Sendika şubelerinin her düzeydeki yönetici ve görevlileri ile sendika üyeleri,

sendika personeli ve sendika hizmetinde geçici olarak görevlendirilenlere

bulundukları yerden başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri veya aynı şekilde

kurs, seminer, toplantı ve benzeri faaliyetlere katılmaları halinde kendilerine

ödenecek harcırah, yolluk ve yevmiyeler genel yönetim kurul tarafından tespit olunur.

d) Sendika ve şubelerinde çalışan personelden hizmetleri 1-5 yıl olanlar on beş gün,

hizmeti 6-15 yıl olanlar yirmi gün, hizmeti 15 yıldan fazla olanlara yirmi dört gün

ücretli izin verilir. Ayrıca bunlara evlenme halinde on gün, bakmakla mükellef

oldukları kimselerin ölümünde yedi gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün

izin verilir. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

TAZMİNATLAR

MADDE 53.

Tazminatlar,

a) Hizmet tazminatı; Sendika ve şubelerinde göreve seçilen yönetim kurulu üyelerine,

herhangi bir sebeple kamu görevinden atılması durumunda, mahkeme kararı

sonuçlanıncaya kadar aylık ücreti sendika tarafından ödenir.

b) Kaza, maluliyet ve ölüm tazminatları; Genel ve şube yönetim kurulu üyelerinden ve

önceden karar almak suretiyle genel ve şube denetleme ve disiplin kurulu

üyelerinden veya genel ve şube yönetim kurulunca görevlendirilen temsilci, üye ve

çalışanlardan birisinin, sendika ile ilgili bir görevi yerine getirmesi sırasında; Kaza

geçirerek tedavi gördüğü ve raporlu olduğu sürede, kendilerine sosyal güvenlik

kurullarınca yapılan ödemelerle esas işlerinden almakta oldukları ücret arasındaki

farklar sendikaca karşılanır. İş kazası sonucunda iş yapamayacak derecede malul

kalanlara, sendika yönetim kurulu kararı ile maluliyetleri oranında ve en çok net aylık

ücretlerinin beş katı kadar, iş yapamaz durumda malul kalanlara net aylıklarının sekiz

katı, ölenlerin varislerine ise net aylık ücretlerinin on katı tutarında tazminat ödenir.

(Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul) İlgililerin kıdem veya hizmet tazminatları

saklıdır.

c) Maddi-Manevi Tazminat.

Sendika başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile şube başkanı ve il temsilcilerinden

herhangi birinin kanun ve tüzükte sayılan, sendikal faaliyetleri nedeniyle, (kişilik

haklarına saldırı olmamak kaydıyla) yapmış oldukları basın açıklamaları veya

herhangi bir basın yayın organında yer alan beyanları nedeniyle haklarında açılmış

olan maddi/manevi tazminat davaları ile ceza davalarında, cezanın paraya çevrilmesi

durumunda ortaya çıkacak tazmin yükümlülüğünden sendika tüzel kişiliği doğrudan

sorumlu olup, anılan tazminat miktarı ilgiliye rücu edilmeksizin, sendika tüzel

kişiliğince herhangi bir karara gerek duyulmaksızın karşılanır. Aynı konuda, sendika

başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin, şube başkanı ve il temsilcisinin kazandıkları

tazminatlar, sendika’ya irat kaydedilir.

DENETİM

Madde 54. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

Sendika ve şubeleri kendi iç denetleme organlarının denetimlerine açıktır.

Sendika yönetim ve şubeleri yönetim ve işleyişleri ile gelir ve giderleri ve bunlarla ilgili

her türlü işlemlerin kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı

hususlarındaki idari ve mali denetim, denetleme kurulları yada denetçiler tarafından

yapılır.

Sendika aşağıda yazılı defterleri, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler;

a) Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirim formları,

b) Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararlarının

numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numarasıyla kayıt edileceği, gelen ve giden evrak

kayıt defteri,

d) Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretinin saklanacağı, gelen ve giden evrak

dosyaları,

e) Aidat, yevmiye, envanter ve defteri kebir,

f) Gelir makbuzları ve bunları zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların

saklanmasına mahsus dosyalar,

g) Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de

tutabilir.

h) Şubeler (b), (c) ve (d) bentlerindeki kayıtları tutmak zorundadırlar.

SENDİKANIN FESH, İNFİSAH VE KAPATMA HALİ

Madde 55.

Sendikanın fesih kararı için karar yeter sayısı delege tam sayısının salt

çoğunluğudur. Bu toplantıda çoğunluk elde edilemezse Genel Yönetim Kurulu, Genel

Kurulu yeniden toplantıya çağırır. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı, toplam

delege sayısının 1/3 ünden az olamaz. Fesih kararı, hazır bulunan delegelerin

2/3’sinin kararı ile alınır. (Değişiklik 23.05.2015 tarihli Genel Kurul)

Durum “Tasfiye Heyeti” sıfatıyla Yönetim Kurulu tarafından 5 iş günü içinde mahallin

en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Fesih, infisah ve kapatılması halinde

Sendikanın para ve mallarını üyelere eşit olarak dağıtılır. Başka bir Sendikayla

birleşme durumunda, bütün hak, borç, yetki ve menfaatler birleşme sonucu meydana

gelen yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer.

DEMİRBAŞLARIN ALIMI, SATIMI VE DÜŞÜMÜ

Madde 56.

Sendika amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir.

2000 TL’den daha yüksek değere sahip demirbaşların alımı, satımı ve düşümü, en az

üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Her tür bakım, onarım, tadilat vb. bu

komisyonun sorumluluğunda gerçekleşir. Bu komisyon, Sendika yönetim kurulu

kararıyla oluşturulur.

Hizmetten çıkarılması gereken demirbaş eşyalar için bir tutanak düzenlenir ve

yönetim kurulunun onayından sonra kayıttan düşme işlemi yapılır.

Kayıttan düşürülen demirbaşların pazarlık veya ihale yoluyla satılması yönetim

kurulunun kararıyla gerçekleştirilir.

MADDE 57.

Sendika tüzüğünde belirtilen yönetmelikler ile tüzükte açıklanmayan konularda

gerekli görülen yönetmelikler sendika genel yönetim kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe

konur.

Bu tüzük hükümlerini Sendika Genel Yönetim Kurulu yürütür.

Bu tüzük 14.03.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.