Pandemi olarak ilan edilen COVİD19 enfeksiyonu ile ilgili sendikamız deklarasyonudur.

BBSÇ BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI DEKLARASYONU
1- ASM’ lere kişisel korunma ekipmanları en az üç ay yeterli olacak şekilde dağıtılmalı, bilimsel olarak önerilen kalite ve standartlarda olmalıdır.

2- ASM’ lerde Triaj uygulaması zorunlu olmalıdır. ASM hekim ve çalışanları uygun koşul ve usulleri oluşturmak için tam yetkili sayılmalıdır.

3- ASM’ lerde poliklinik muayeneleri kısıtlanmalı, rutin laboratuvar ve acil olmayan enjeksiyon, pansuman hizmetleri durdurulmalıdır.

4- Gebe ve bebek izlemleri, bağışıklama hizmetleri ertelenebileceği kadar ertelenmelidir. Yapılması zorunlu olanlar için uygun ASM koşulları sağlanmalı ve sadece randevu ile yapılmalıdır. İzlem ve bağışıklama yapılan saatlerde poliklinik hizmeti verilmemeli gebe ve bebekler riske edilmemelidir. Performans sistemine ara verilmeli ve performans itiraz işlemlerine gerek kalmamalıdır.

5- 65 yaş ve üzeri hastalar ve kronik hastalık reçeteleri (yaştan bağımsız) için Tele- muayene ve benzeri yöntemler için yasal düzenleme yapılmalı, girişimsel tedavilerinin aksatılmaması için evde bakım hizmetleri görevlilerinin koşul ve donanımları tamamlanarak en az riske maruz kalacak şekilde donatılarak bu hizmeti vermeleri sağlanmalıdır.

6- Defin nöbetleri tamamen belediye sağlık ekibi tarafından yürütülmelidir. Belediyelerin yetersiz kaldığı küçük yerleşim birimlerinde, ayrıca Adli nöbetlerin bulunduğu yerlerde bu hizmetlerin de kişisel koruyucu ekipmanın eksiksiz tamamlanması, sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması esas alınarak kolluk kuvvetlerinin tam desteği ile yapılması sağlanmalıdır.

7- Ödemelerinde kesinti yapılmaksızın mobil hizmetler durdurulmalıdır.

8- Esnek mesai uygulamaları bu süreç boyunca kaldırılmalıdır. Poliklinik, izlem ve aşılamalar belli program dahilinde güne yayılmalıdır. Sağlık çalışanları gün içinde dinlenme saatleri düzenlemeli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için ayrıca ASM lerin belli saatlerde ara vermesi programlamanın yapılması için Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanları tam yetkili sayılmalıdır.

9- ASM dezenfeksiyonu ve temizliğinin normalin çok daha üstünde özen iş gücü ve malzeme ihtiyacı olacağı düşünülerek ve ASM lerin bu işleri kendi imkanları dahilinde yaptıkları, ayrıca kullanılan her malzemenin fahiş fiyatla satıldığı göz önünde bulundurularak ASM cari giderleri arttırılarak sınıf farkı gözetmeksizin tüm birimlere A Sınıfı düzeyinde ödeme yapılmalıdır.

10- Uygun birim sayısı olan ASM lerde sağlık çalışanlarının en riskli grup olduğu göz önünde bulundurularak tüm personelin aynı anda temasını engellemek için dönüşümlü çalışma usulüne geçilmelidir. Tek birimli ASM ler en yakın ASM ile ortaklaştırılarak dönüşümlü çalışma programına dahil edilmeli sağlık personeli riske edilmemelidir.

11- Salgın hastalık süreci boyunca tüm ASM lerde gerekli ve yeterli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Sağlık çalışanlarına en büyük ihtiyacın yaşandığı şu günlerde sağlıkçıya şiddetin önüne geçilmelidir. Sağlıkta şiddet yasası derhal bir KHK ile en ağır yaptırımları içerir şekilde düzenlenmeli ve yürürlüğe konmalıdır. Toplumsal can güvenliği söz konusuyken kimsenin sağlık çalışanının güvenliğini riske etme hakkı yoktur.

12- Sağlık Bakanlığının işçi sağlığı iş güvenliği konularında kendi çalışanları için herhangi bir düzenlemesi olmadığı düşünüldüğünde gerekli güvenli çalışma ortamı sağlanmadığı sürece sağlık çalışanlarının kişisel can güvenliği nedeniyle tek taraflı olarak hizmetten çekilme hakkı saklıdır.

13- Olası hastalık veya şüpheli vaka durumları nedeniyle raporlu olacak ve mazeretli izin kullanmak durumunda olan hekim ve Aile sağlığı çalışanlarının hakediş ödemelerinde vekalet koşulu aranmadan kesinti yapılmamalı, sağlık çalışanı mağdur edilmemelidir.

14- COVİD 19 tanısı alan tüm sağlık çalışanlarının Meslek hastalığı olarak değerlendirilip yasal hak ve tazminatları güvence altına alınmalıdır.

15- Kamu sağlık çalışanlarının izinlerinin kaldırılması ve gerektiğinde ayrımsız 24 saat esasına göre çalışma düzenine geçilecek olması olağanüstü bir durumdur. Bu nedenle tüm sağlık çalışanlarının ödemeleri süreç bitene dek ayrımsız çift maaş olarak düzenlenmeli, herhangi bir ölüm ya da kalıcı organ hasarı gelişimi durumunda gazilik ve şehitlik haklarının tanınması ve ailesine emekli ikramiyesi ve maaşının bağlanacağı bakanlık tarafından taahhüt edilmelidir.

16- Ayrıca sağlık çalışanlarının çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının izinlerin kaldırılması ya da işyerinden kaynaklanan mesleki risklerinin ev ortamına taşınması ihtimali göz önünde tutularak başta devlet misafirhaneleri olmak üzere tüm kaynaklar seferber edilerek 24 saat korunma, barınma ve beslenme olanakları sunulmalıdır.

BBSÇ BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

Bir cevap yazın

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.