Ülkemizde 5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” ile birlikte aile hekimliği uygulaması, 2005 yılında Düzce’ de başlatılıp, 2006’da on ve 2007’de on üç pilot ilin daha katılması ile toplam yirmi dört ilde uygulanmıştır. 2010 yılının sonundan itibaren tüm illerde aile hekimliği uygulamasına geçilmiştir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerine önemli bir değişiklik getiren aile hekimliği, uygulama ve bu uygulamanın ana unsuru konumundaki aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile ilgili hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir. Pilot uygulama olarak başladığı tarihle ülke genelinde resmen başlaması arasında geçen 5 yıllık sürede bu konuda yaşanan sorunların gözlemlenmesi, irdelenmesi ve yeniden düzenlenmesi gerekirken “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” undan sadece “pilot” kısmı çıkarılmış, kanun “5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu” olarak devam etmiştir.

Uygulamanın dayandığı kanun ve yönetmeliklerdeki Anayasa’ya aykırı ve hukuksuz hükümler, sendikamızın hukuksal mücadelesi ile 2022 yılında Anayasa Mahkemesi’nin “24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. maddesinin ikinci fikrasında yer alan “…sözleşmenin feshini gerektiren nedenler,…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE” ve Danıştay 2. Dairesi’nin “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 1. maddesinde yer alan “fesih şartları” ibaresi; 6. maddesinin 3. fikrası; 7. maddesinin 1. fikrasının ikinci ve devamı cümleleri ile 2. ve 3. fikraları; 10. maddesinin (4. fikrası hariç) tamamı; 11. maddesinin tamamı yönünden 13.10.2022 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.” kararları ile de açıkça ortaya konmuştur.

Ayrıca Danıştay’ın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kısmına davalı idarelerce itiraz edilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 08/05/2023 tarih ve YD İtiraz No:2023/137 sayılı kararıyla itirazların reddine karar verilmiştir

Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak 3 Haziran 2023 tarihinde Mersin’de düzenlenen Hukuk Çalıştayında, Aile Hekimliği uygulamasında var olan ve olası hukuksal sorunlar, çözüm önerileri ile birlikte aşağıdaki başlıklarda ele alınmıştır:

 • Aile Hekimliği Kanunu, Yönetmelikler, Disiplin ve Ceza
 • Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının özlük hakları
 • Soruşturma, Savunma algoritmaları, Beyaz Kod

Çalıştayımızda ayrıca üyelerimize yönelik hukuki destek ve yardımlarda kullanılacak bilişim araç ve yöntemleri, kolay ve hızlı erişim, takip ve yönlendirme açısından yararlı olabilecek algoritmalar, bireysel hukuki bilgi ve deneyim kazandırma amaçlı eğitim planlamaları ayrı bir başlıkta tartışılmıştır.

Çalıştaya, sendikamız Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, şubelerimiz yönetim kurulu üyeleri, sendikamız hukuk komisyonu üyeleri, sendika avukatlarımız Av. Turgut Işıklı ve Av.Ömer Faruk Tutuş, Işıklı Hukuk Bürosu avukatları ve sendikamız üyelerinden katılım sağlanmıştır. Sendika Hukuk komisyonu başkanı Dr. Mustafa Işıklı online bağlantı ile katılım sağlayarak katkılarını sunmuştur.

Tüm katılımcılara çalışma ve emekleri için teşekkür ederiz.

Çalışma masalarından çıkan sonuçlar aşağıdaki şekilde raporlanmıştır.

1-  Aile Hekimliği Kanunu, Yönetmelikler, Disiplin ve Ceza

Çalıştayın bu başlığında ele alınacak konuların Aile Hekimliği Kanunu ve buna dayanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile bağlantılı olması nedeniyle var olan Aile Hekimliği Kanun üzerinden tartışılması uygun bulunmuştur.

Bu amaçla 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu baz alınarak yapılması gereken değişiklikler vurgulanmıştır. (NOT: ÜSTÜ VE ALTI ÇİZİLİ YERLER, MEVCUT KANUNDA YER ALIP, KANUNDAN ÇIKARILMASINI TALEP ETTİĞİMİZ HUSUSLARDIR. MAVİ RENKLİ KISIMLAR İSE

KANUNA EKLENMESİNİ TALEP ETTİĞİMİZ HUSUSLARDIR.) Bu çalışma, Işıklı Hukuk Bürosu avukatları Av. Turgut IŞIKLI, Av. Ömer Faruk TUTUŞ, Av. Ahmet KORKMAZ, Av. Melek Gizem GÜÇLÜ, Av. Bilge BULUT, Av. Sema Nur KURT ve sendikamız Hukuk Komisyonu başkanı Dr. Mustafa Işıklı tarafindan gerçekleştirilmiştir.

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU[1]

Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44

Amaç ve kapsam MADDE 1

Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, aile sağlığı merkezine başvurmak şartı ile birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amacıyla aile hekimliği hizmetlerinin yürütülebilmesini teminen görevlendirilecek veya çalıştırılacak sağlık personelinin statüsü ve malî hakları ile hizmetin esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar MADDE 2

Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın kendisine başvurup talep eden kayıtlı her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir.

Aile sağlığı çalışanı; aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık memuru, acil tıp teknikeri, paramedik gibi sağlık elemanıdır.

Aile hekimliği birimi; bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı çalışanından oluşan yapıdır.

Aile sağlığı merkezi; bir veya birden fazla aile hekimliği birimi ile aile hekimliği hizmetinin verildiği Kamu sağlık kuruluşudur.

Tavan ücret; sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile görevlendirilen aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücretidir.

Aylık başarı oranı; aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafindan, gebe ve bebek-çocuk izlemleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili ayda yapılanların, o ayda yapılması gerekenlere oranıdır.

Entegre sağlık hizmeti; bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tıbbi ve cerrahi müdahale ile çevre sağlığı, adli tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetidir.

Gezici sağlık hizmeti; aile hekimi ve/veya aile sağlığı çalışanının, müdürlükçe tespit edilen belde, köy, mezra ve uzak mahalle gibi yerleşim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetidir. Nüfusu 250 kişiye kadar olan yerleşim yerlerine en az ayda bir kez, 250 ile 500 kişi arasında olan yerleşim yerleri için en az ayda iki kez, nüfusu 500 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ise en az haftada bir kez gezici sağlık hizmeti verilir. Gezici sağlık hizmeti bölgesinde kullanılacak sağlık tesisini ve tesisin tefrişatını Sağlık Bakanlığı yapar. İlgili merkezin tüm giderleri Bakanlıkça karşılanır.

Gezici sağlık hizmetleri ücreti ; Bu bölgeler için katedilen her kilometre için tavan ücretin on binde 5’i kadar ücrete ilaveten gezici sağlık hizmeti yerleşim bölgelerinde kayıtlı ilk 500 kişiye kadar tavan ücretin %15 ‘i, 500-1000 kişi arasında kayıtlı nüfusu kadar tavan ücretin %25’i, 1000 ve üzeri kişiler için tavan ücretin %30’u kadar verilen ücrettir.

Yerinde sağlık hizmeti; aile hekimi ve/veya aile sağlığı çalışanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek yerinde vereceği sağlık hizmetidir.

Yerinde sağlık hizmeti ücreti; hizmet sunulacak bölgeler için katedilen her kilometre için tavan ücretin on binde 5’i kadar ücret hak sahibine ödenir. Bu ödemeye ilaven ilk 500 kişiye kadar tavan ücretin %15 ‘i, 500-1000 kişi arasında kayıtlı nüfusu kadar tavan ücretin %25’i, 1000 ve üzeri kişiler için tavan ücretin %30’u kadar verilen ücrettir.

Teşvik Ücreti; tavan ücretinin (1,0) ila (1,5) katı arası ücrettir. Tavan ücretin (1) katı kadar olan ücret şartsız ödenir, tavan ücretin bir katından sonraki ödemeler için belirlenecek usul ve esaslar Cumhurbaşkanı’nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Aile hekimlerine teşvik ödeme için öngörülen ücretin %100’ü, aile sağlığı çalışanlarına ise %75’i ödenir

Destek Ücreti; tavan ücretinin (1,0) ila (1,5) katı arası ücrettir. Tavan ücretin (1) katı kadar olan ücret şartsız ödenir, tavan ücretin bir katından sonraki ödemeler için belirlenecek usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Aile hekimlerine destek ödeme için öngörülen ücretin %100’ü, aile sağlığı çalışanlarına ise %75’i ödenir.

Aile sağlığı merkezi gider ücreti; sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine hizmet verdiği merkezin elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım ve tıbbi sarf malzemeleri gibi giderleri için şartsız her ay tavan ücretin %100’üdür. Bu ödemeye ek olarak Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle usul ve esasları belirlenen aile hekimliği birimlerinin gruplandırması kapsamında yapılacak ödeme ise tavan ücretin en az bir katı ile en çok iki katıdır.

Personelin statüsü ve malî haklar MADDE 3

Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye veya aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlarla sözleşme yapmaya yetkilidir.

Aile sağlığı çalışanları, aile hekimi tarafindan belirlenen ve Sağlık Bakanlığı tarafindan uygun görülen, kendilerinin talebi ve kurumlarınca da muvafakatı verilen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından seçilir ve bunlar sözleşmeli olarak çalıştırılır. Bu suretle eleman çalışan temin edilememesi halinde, Sağlık Bakanlığı, personelini bu hizmetler için görevlendirir.görevlendirebilir.

İhtiyaç duyulması halinde, Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanları; Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları altmış beş yetmiş iki yaşına kadar çalıştırılabilir.

Sözleşmeli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları kurumlarında aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu personelin, sözleşmeli statüde geçen süreleri kazanılmış hak derece ve kademelerinde veya kıdemlerinde değerlendirilerek her yıl işlem yapılır ve bunlar talepleri halinde eski görevlerine atanırlar. Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı statüsüne geçenlerden önceki sözleşmeli personel statüsüne dönmek isteyenler, eski kurumlarındaki boş pozisyonlara öncelikle atanırlar ve bu madde kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerinde dikkate alınır.

Kadroya bağlı olarak veya sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personelden Sağlık Bakanlığınca aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı olarak görevlendirilenlere, aile sağlığı merkezi dışında kalan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki görevlendirilmelerinde alacakları döner sermaye ve diğer alacaklarına dair hakları saklı kalmak şartı ile 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun uyarınca aile sağlığı merkezindeki görevleri için ek ödeme yapılmaz. Bunlara, aylıklarına ve ücretlerine ilaveten, çalıştıkları günler dikkate alınarak aşağıdaki fikrada belirlenen miktarların yarısını aşmamak üzere tespit edilecek tutarda ödeme yapılır.

Sözleşme yapılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleşme ücretinin aile hekimi için en az (4) katı ve en çok (9) (6) katını, aile sağlığı çalışanı için en az (1,5) katı ve en çok (5) (1,5) katını aşmamak üzere tespit edilecek tutar, çalışılan ay sonuçlarının ilgili sağlık idaresine bildiriminden itibaren onbeş gün içerisinde ödenir. Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ihtiyaç hâlinde, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir. Bunlara Bu nöbetlerde geçirilen her saat için tavan ücretinin binde 20’si aile hekimine ve binde 9’u aile sağlığı çalışanına entegre sağlık hizmet i sunulan merkezlerde ar`rımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.

Sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanların, daha önce bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilişkileri aynı şekilde devam ettirilir. Ancak, her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları bu fikrada belirtilen ücretlerden kesilerek ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna aktarılır. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları Bunlar önceki durumları çerçevesinde tedavi yardımlarından yararlanmaya devam ederler.

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının durumları ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi almış olup olmadıkları da dikkate alınmak suretiyle yapılacak ödeme tutarlarının tespitinde; çalıştığı bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, aile sağlığı merkezi giderleri, kayıtlı kişi sayısı ve bunların risk grupları, Yerinde sağlık hizmetleri, gezici sağlık hizmetleri , ile aile hekimi tarafindan karşılanmayan kira ve personele ait tüm gider unsurları, teşvik ve destek ücretleri, belirlenen standartlar çerçevesinde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolündeki başarı oranı gibi kriterler esas alınır. Sağlık Bakanlığınca belirlenen standartlara göre, koruyucu hekimlik hizmetlerinin eksik uygulaması halinde bu ödeme tutarından brüt ücretin % 20’sine kadar indirim yapılır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti, aile sağlığı merkezi giderleri, yerinde sağlık hizmetleri ve gezici sağlık hizmetleri ödemelerinden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Aile hekimlerince talep edilen tetkik ve sarf malzemelerinin giderleri halk sağlığı müdürlükleri tarafindan hak sahiplerine ayrıca ödenir.

Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumların; her bir araştırma görevlisi/asistan başına azamî kayıtlı kişi sayısı 4000 kişiyi aşmamak ve her kayıtlı kişi başına (görev yapacak araştırma görevlisi/asistan sayısı da esas alınmak suretiyle) aylık beş Türk Lirasından fazla olmamak üzere belirlenecek tutar, çalışılan aya ait sonuçların ilgili sağlık idaresine bildiriminden itibaren onbeş gün içinde ilgili döner sermaye mevzuatı hükümlerine tabi tutulmaksızın döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak olan hesaba yatırılır. Bu tutarı üç katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Kayıtlı kişi başına belirlenen tutar, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleşme ücretinin artışı oranında artırılabilir. Sağlık Bakanlığı tarafindan belirlenen standartlara göre, koruyucu hekimlik hizmetlerinin eksik uygulanması hâlinde ödeme tutarının % 20’sine kadar indirim yapılır.

Bu şekilde kurumlarca oluşturulacak aile sağlığı merkezlerinin bu Kanun kapsamında oluşacak tüm giderleri sekizinci fikrada belirtilen hesaplardan ödenir. Kurumlarınca aile hekimliği hizmetlerinde çalıştırılan öğretim üyesi, eğitim görevlisi, araştırma görevlisi ve asistanlara; kayıtlı kişi sayısı ve bunların risk grupları, gezici sağlık hizmetleri, belirlenen standartlar çerçevesinde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolündeki başarı oranı gibi kriterlere göre yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İlgililere yapılacak toplam ödeme, kadrolarına bağlı olarak yapılan ödemeler de dâhil olmak üzere beşinci fikrada yer alan sınırları aşamaz. Sekizinci fikra kapsamında oluşturulan aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile sağlığı çalışanlarına 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenen azamî ek ödeme tutarını geçmemek üzere yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde yapılacak ödeme, anılan fikra uyarınca açılmış bulunan hesaplardan ödenir. Bu ödemelerden yararlanan personele, çalışmaları sebebiyle 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle ödeme yapılır. Bu ödemeler toplamı ilgisine göre 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmiş olan tavanları geçemez.

Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren vakıf Devlet üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı arasında bu maddenin birinci fikrası kapsamında kurumsal sözleşme yapılabilir ve sekizinci fikradaki usul ve esaslara göre üniversite hesabına ödeme yapılır.

Aile hekimleri ferden veya müştereken personel çalış`rabilir ve işveren olabilir.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri, yıl içinde çalışılan çalışılacak süre ile orantılı olmak ve ait olduğu sözleşme döneminde kullanılmak üzere otuz gündür. Ayrıca beş gün kongre ve seminer izni ile yıllık izin bitiminden sonra mazeretleri nedeniyle beş gün idari izin verilebilir. Evlenme, ölüm, refakat, doğum ve emzirme hâllerinde, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele ilişkin izin süreleri uygulanır. Hastalık durumunda, bir malî yılda en çok on günlük dönemler halinde toplam kırk güne kadar hekimin uygun görmesiyle hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni ancak sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Sözleşmeli aile hekimi iken aile hekimliği uzmanlık eğitimi almakta olanlar, bu eğitimleri kapsamındaki hastane rotasyonu süresince izinli sayılır.

Kamuya ait taşınmazların kullanımı MADDE 4

Hazine, belediye veya il özel idaresine ait taşınmazlardan aile sağlığı merkezi olarak kullanılması uygun görülenler, Maliye Bakanlığı, belediye veya il özel idarelerince bu amaçla kullanılmak üzere doğrudan Sağlık Bakanlığı’na aile hekimine kiraya verilebilir.

Hizmetin esasları

MADDE 5

Aile hekimliği uygulaması kapsamında kişilerin aile hekimine kaydı yapılır. Sağlık Bakanlığınca belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimlerini değiştirebilirler veya sağlık hizmet planlamasına uygun olarak Sağlık Bakanlığı kişilerin aile hekimini değiştirebilir. Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; coğrafi şartlar, sağlık hizmet planlaması gibi kriterler esas alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi tavan sayısı belirlendiğinde aile hekimliği çalışanlarına yapılacak ödemeler;

**Aile Hekimlerine Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret; Gebeler için (3) katsayısı, Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı, 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı, 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı, Diğer kişiler için (0,79) katsayısı, esas alınır. Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması yapılır. Kayıtlı ilk 4000 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak hesaplanır. Maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan dahil);

 1. Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin % 150’si, ii) Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin % 200’ü,

tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerinde kalan puanların tavan ücretin on binde 5,22’si ile Kayıtlı Nüfus Tavan Değişiklik Katsayısının çarpılması sonucu bulunan tutar ayrıca ödenir.

Bu ödemelerin hesaplanılmasına esas teşkil eden tavan nüfus 4000’nin altında düşürüldüğü taktirde kayıtlı nüfus tavan değişiklik katsayısı ((Kayıtlı Nüfus Tavan Değişiklik Katsayısı = (4000-1000) / ( Tavan Nüfus -1000)) şeklinde uygulanacaktır.

Aile Hekimine Ödenecek Ücret = İlk 1000 puan için verilen ücret + ((Toplam Puan-1000) x( Tavan Ücret x (5,22 / 10000) x (Kayıtlı Nüfus Tavan Değişiklik Katsayısı) formülü uygulanacaktır.

**Aile Sağlığı Çalışanına Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret ise; Gebeler için (3) katsayısı, Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı, 0-59 ay grubu için (1,75) katsayısı, 65 yaş üstü için (1,75) katsayısı, Diğer kişiler için (0,80) katsayısı, esas alınır. Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması yapılır. Kayıtlı ilk 4000 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar

toplanarak hesaplanır. Maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan dahil);

 1. Mesleki yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı çalışanına tavan ücretin % 83,7’i, ii) Mesleki yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı çalışanına tavan ücretin % 98,3’ü tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerinde kalan puanların tavan ücretin on binde 2,1’i ile Kayıtlı Nüfus Tavan Değişiklik Katsayısı çarpılması sonucu bulunan tutar ayrıca ödenir

Bu ödemelerin hesaplanılmasına esas teşkil eden tavan nüfus 4000’nin altında düşürüldüğü taktirde kayıtlı nüfus tavan değişiklik katsayısı ((Kayıtlı Nüfus Tavan Değişiklik Katsayısı = (4000-1000) / ( Tavan Nüfus -1000)) şeklinde uygulanacaktır.

Aile Sağlığı Çalışanına Ödenecek Ücret = İlk 1000 puan için verilen ücret + ((Toplam Puan-1000) x( Tavan Ücret x (2,1 / 10000) x (Kayıtlı Nüfus Tavan Değişiklik Katsayısı) formülü uygulanacaktır.

Aile hekimliği hizmetleri ücretsizdir; acil haller hariç, haftada kırk saatten az olmamak kaydı ile Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde çalışma saatleri dışında, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilir. Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde acil haller ve mücbir sebepler dışında, kişi hangi sosyal güvenlik kuruluşuna tâbi olursa olsun, aile hekiminin sevki olmaksızın sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat edenlerden katkı payı alınır. Alınacak katkı payı tutarı Sağlık, Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca müştereken belirlenir. Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde, diğer kanunların aile hekimliği hizmetleri kapsamındaki hizmetlerin sunumu ile sevk ve müracaata ilişkin hükümleri uygulanmaz. Aile hekimliği hizmetleri dışında kalan birinci basamak sağlık hizmetleri toplum sağlığı merkezleri tarafindan verilir ve bu merkezlerin organizasyonu, kadroları, görevleri ile çalışma usûl ve esasları Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca Sağlık Bakanlığı’nca belirlenir. Yabancılar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Aile hekimlerinin şahsî kayıtları ilgili il ve ilçe sağlık idare birimlerinde tutulur. Aile hekimlerinin kullandığı basılı veya elektronik ortamda tutulan kayıtlar, kişilerin sağlık dosyaları ile raporlar, sevk belgesi ve reçete gibi belgeler resmî kayıt ve evrak niteliğindedir. Bu kayıt ve belgeler, hekimin ayrılması veya kişinin hekim değiştirmesi halinde ve talep edildiği taktirde eksiksiz olarak devredilir. İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce düzenlenmesi öngörülen her türlü rapor, sevk evrakı, reçete ve sair belgeler, aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde aile hekimleri tarafindan da düzenlenir. düzenlenebilir.

Denetim, sorumluluk ve mal bildirimi MADDE 6

Sözleşme dönemi içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Bakanlık, ilgili mülkî idare ve sağlık idaresinin iki olağan denetimine ve somut delillere dayalı, keyfilikten uzak, soyut nitelikte olmayan ihbar ve şikayetlere bağlı kalmak şartı ile olağan dışı denetimine tâbidir. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları, görevleriyle ilgili ya da görevleri başında işledikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlarda Devlet memurları gibi kabul edilir. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri MADDE 7

Kişilerin ağız ve diş sağlığını korumak ve bu hizmetlerin daha etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek illerde pilot uygulama yapılır.

Bu hizmetler karşılığında yapılacak ödemelerin, hizmetten yararlananların ilgisine göre bağlı bulundukları kurum bütçelerinden veya sosyal güvenlik kuruluşlarından karşılanması ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları tarafindan müştereken belirlenir.

Yönetmelikler MADDE 8

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının çalışma usul ve esasları; çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralaması; aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemi ve sayıları; aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fizikî ve teknik şartlar; meslek ilkeleri; iş tanımları; performans ve hizmet kalite standartları; hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şekli ve içeriği, kayıtların tutulması ile çalışma ve denetime ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar ve bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde bunlara yapılacak ödeme tutarları ile bu ücretlerden indirim oran ve şartları, Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlük MADDE 9

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 10

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür .

Ayrıntılı olarak açıklanan Aile Hekimliği Kanunu değişiklikleri dışında, bu çalışma masasının katılımcıları aşağıdaki hususları dikkate sunmuştur.

 1. Soruşturma açma aşamasından itibaren Aile hekimliği temsilcisi tarafından imza yetkisi verilmesi ve görüş raporuna imza yetkisinin verilmesi kanun hükmü ile karara bağlanmalı
  1. Soruşturmacının soruşturulacak kişinin mesleki kıdemi esas alınması ve en az dengi olması
  1. Soruşturmalar aşamasında kendi aleyhine ve lehine tüm kanıtların soruşturulan kişiye ibraz edilmesi (ne ile suçlandığını bilmek ve savunma hakkının layığı ile yerine getirilmesi için iddiaların daha açık olarak bilinmesi ve ona göre savunma yapma hakkı)
  1. Tüm hukuki yolların sonuçlandırılmadan verilecek cezanın ÇKYS ye işlenmemesi, sicil kayıtlarına işlenmemesi
  1. Bir fiilden ceza alıp ,aynı fiilden 2 yıl ceza alınmadığı takdirde cezanın silinmesi
 • Fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde ceza verilmediği taktirde İdarenin ceza verme yetkisi zamanaşımına uğramalı ve her ne suretle olursa olsun bu süre aşılması durumunda idare yeniden ceza işlemi tesis etmemeli.
  • Disiplin işlemleri, uygulamaları ve bunlara karşılık gelen suç fiileri ve cezalar ile ilgili ise KANUN’DA AÇIKÇA BELİRTİLMESİ, bu hususta da daha ayrıntılı bir çalışma yapma gereği nedeniyle ayrı bir çalıştay yapılmasının uygun olacağı görüşü sunulmuştur.

2- Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının görev tanımı ve özlük hakları

Bu başlık altında ele alınan konular, uygulamada yaşanan başlıca eksiklik, hukuksuzluk ve yanlışlıkların olması gereken şekli üzerinden yapılan saptamalar niteliğinde olup Aile Hekimliği çalışanlarının görev ve sorumlulukları, görev tanımları ile ilgili ayrı çalışmalar yapılması ihtiyacı bildirilmiş ve dikkate alınmıştır.

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına entegre sağlık hizmeti de dahil nöbet görevi verilemez.

Defin ruhsatı düzenleme görevi aile hekimine ait değildir.

Adli nöbetlerde aile hekimine zorunlu nöbet görevi verilemez. Gönüllü olan her hekim Adli Tıp Kurumu ile ilgili eğitimleri almak koşulu ile adli nöbet havuzuna katılmak için başvurabilir. Ücretlendirme kamu sağlık hizmetleri fiyatlandırmasına göre yapılmalı, bilirkişilik ücretinin altında olmamalıdır.

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına yüklenen soğuk zincir sorumluluğu olmamalı, donanım ve personel eksikliği sebebiyle bu işler yürütülecekse de bu durumda bu görev icap nöbeti şeklinde yapılmalı ve icap nöbeti ücreti üzerinden ücretlendirilmeli, bu ücrete ek olarak ATS merkezi tarafindan gelen çağrı üzerine soğuk zincir olayı için sağlık merkezine gitmek zorunda kalan personele gezici sağlık hizmetlerinde kilometre başı verilen ücret üzerinden ayrıca ödeme yapılmalı, bu ödeme her çağrıya özgü olarak kat edilen mesafe için ayrı ayrı hesaplanmak üzere ödenmelidir.

14 Mart Tıp Bayramında tüm hekimler ve sağlık çalışanlarına en yüksek devlet memuru maaşı kadar ikramiye verilir.

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarından resmi hastalık, doğum, analık ve idari izinleri kullanmaları nedeniyle hak edişlerini de kesinti yapılamaz ve vekalet şartı aranmaz. Geçici görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının görevlendirildiği birim hak edişini % 100 ilave ödeme olarak yapılır. Bu koşul, boş birimler için yapılan görevlendirmeler için de geçerlidir. Boş birimler için yapılan görevlendirmelerde cari gider ödemeleri fatura şartı aranmaksızın %100 olarak yapılır.

Beyaz kod yaşayan hekim ve sağlık çalışanı olayın olduğu gün idari izinli sayılır.

Yıllık izinlerde vekalet aranmaz. Yıllık izin kullanan hekimin yerine görevlendirme yapılır. Aile hekimlerin ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme dönemi sonunda kullanmadıkları yıllık izinlerinin ücretleri ödenir.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri yıl içinde çalışılacak süreyle orantılı olmak ve ait olduğu sözleşme döneminde kullanılmak üzere 30 gündür. Ayrıca 5 gün kongre ve seminer izni ile yıllık izin bitiminden sonra mazeretleri nedeniyle 5 gün idari izin verilebilir. Evlenme, ölüm, refakat doğum ve emzirme hallerinde 657 sayılı kanunun 4 b maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele ilişkin izin süreleri uygulanır.

Hastalık durumunda bir mali yılda en çok 10 günlük dönemler halinde toplam 40 güne kadar hekimin uygun görmesiyle hastalık izni verilebilir. Bir defada 10 günü aşan hastalık izni ancak sağlık kurulu raporu ile verilebilir.

Sendika temsilcisi olan aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına 4688 sayılı kanundan kaynaklanan sendikal izinleri kullanmasına izin verilir ve sendikal izin kullanan aile hekiminin ve aile sağlığı çalışanının yerine sağlık müdürlüğünce görevlendirme ile hekim, aile sağlığı çalışanı atanır ve atanan bu hekimin ve aile sağlığı çalışanının tüm mali hakları müdürlükçe karşılanır. Sendikal izin kullanan aile hekimi ve aile sağlık çalışanından herhangi bir kesinti yapılamaz.

4688 sayılı kanunun 18 maddesine istinaden kullanılan tüm sendikal izinlerde izin süresince Merkez Yönetim Kurulu şube yönetim kurulu üyeleri genel merkez ve şube seçimi yapılıncaya kadar atananlar dahil ve il ilçe kurum temsilcilerine kullandıkları sendikal izin süresince aktif çalışmış olarak kabul edilir.

Uluslararası sözleşmeler Avrupa insan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları göz önünde bulundurulduğunda sendikal haklar ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında çalışma hayatına ilişkin çıkarlarını savunmak amacıyla sendika yönetim kurullarının almış olduğu kararlara katılan üyelere herhangi bir disiplin yatırımı uygulanamaz. Soruşturma dosyasının onaylı örneği hakkında soruşturma yapılan şahıs, üyesi olduğu sendika il temsilcisine ,şube yetkilisi ,MYK yetkilisine savunma istenmeden en az bir hafta önce iletilir.

Hekimler için emeklilik ek göstergesinin 4200’den 10200’e yükseltilme gereklidir. Aile sağlığı çalışanları için 3600’den 7200’e kadar eğitim seviyesine göre kademeli olarak yükseltilmelidir.

Aile hekimi ve sağlık çalışanının yılda en az bir kez bilimsel bir kongreyi seçme, katılması sağlanmalıdır. Bu husustaki masraflar Sağlık Bakanlığınca karşılanmalı, 5258 sayılı aile hekimliği Kanunu’yla ilgili tüm hususlarda yapılacak her toplantı TTB ve ile ilgili sendika ve ilgili STK’ların katılımıyla düzenlenir.

Zorunlu mesleki sigortanın ücretinin tamamı sağlık Bakanlığınca karşılanır. Sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabilmelidir.

İlkokul öncesi yaş grubunda çocuğu olan hekim ve sağlık çalışanları için bakım ve gözetimi için kreş imkanı veya maddi destek idare tarafindan sağlanır. Özel eğitim gereksinimi olan çocuğu olanlar için ihtiyacı süresince gerekli maddi destek sağlanır.

Aile hekiminin ve sağlık çalışanının bakmakla yükümlü olduğu eş, anne veya baba için ihtiyacı süresince gerekli maddi destek sağlanır

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden aile hekimi ve sağlık çalışanının emekli aylıklarında kesinti yapılamaz. Aynı birimde çalışmaya devam etmek isteyen aile hekimi ve sağlık çalışanının talep etmesi halinde görevine devam etmesine izin verilir ve bu halde emekli maaşında da kesinti yapılamaz.

İller arası ek yerleştirmeyle aile sağlığı çalışanlarına da ek yerleştirme olanağı sağlanır.

Kadroları 2 yıl sonra tayin olunan il emrine atanır.

Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ödenen destek ve teşvik ücreti mevcut maaşa eklenerek tek kalem maaş olarak ödenir.

Aile sağlığı çalışanlarına ödenen destek ve teşvikte kat sayı aile hekimleri ile eş değer olarak kabul edilir.

Aile hekimlerinin gezici hizmet kapsamında hizmet verdiği yerlerin asgari fiziki teknik şartları sağlık Bakanlığınca sağlanacak sağlık tesisini ve tesisin tefrişatı bakanlık yapar.

Gezici sağlık hizmetine aile hekimiyle bağlı çalışan aile sağlık çalışanı dahil olduğunda ek ödeme yapılır.

Aile hekimlerine yapılan cari gider ödeneği en az 2 kat artırımlı ödenir.

Aile hekimleri işveren olamaz, Aile hekimine bağlı gruplandırma çalışanın işvereni Sağlık bakanlığıdır.

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının mesleki eğitim sertifikaları hakedişe yansıtılır ya da hizmet puanı olarak eklenir.

Ülke genelindeki tüm ASM’lerin standartları aynı seviyeye getirilip hizmet binaları kamu tarafindan deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.

Sağlıkta etkin şiddet yasası ivedi olarak çıkarılmalıdır. Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet eylemleri topluma karşı yapılmış suçlar kapsamında değerlendirilmelidir.

3- Soruşturma, Savunma algoritmaları, Beyaz Kod

Sendika üyelerimizin olası idari ve hukuki sorunlarında yol gösterici olması açısından aşağıdaki konularda kullanımı ve ulaşılması kolay süre, usül, içerik açısından bilgilendirici algoritmalar hazırlanmıştır. Ayrıca üyelerin kullanımına özel, bu tür soruşturma ve savunmalarda başvurmak üzere izlenecek yollar, şema olarak görselleştirilmiştir. Yine üyelere mahsus, sık karşılaşılan durumlarla ilgili soruşturma ve savunma talep ve cevap metinleri oluşturulmuştur.

Sendikamız WEB sayfasından ulaşılabilir olacak şekilde “Sık Sorulan Sorular” başlığı ile soru ve cevapları hazırlanmıştır.

 • Beyaz Kod (Soruşturma Ve Kovuşturma)
 • Sendikal İş Bırakmalar
 • Mesai Denetimleri
 • Grup Düşürme
 • Dilekçe Yazma,Süreler
 • Maaş İade İstemesi Ve Geri Ödemesi
 • Teşvik İle İlgili Aksayan Durumlar (Dilekçeler)
 • Soğuk Zincir Kırılması
 • Vekaletsiz İzin Sonrası Kesilen Paranın İadesi
 • Performans Kesintilerinin Geri Alınması
 • İdareye Gereksiz Ve Yetkisiz Ceza Vermeleri Sonrası Karşı Dava
 • Maddi Ve Manevi Tazminat

Sağlık’ta Şiddet konusunda halen etkin ve caydırıcı önlemler alınmamış olması nedeniyle BEYAZ KOD için aşağıdaki şekilde bilgilendirme ve hatırlatma uygun görülmüştür.

Sağlık çalışanının sözel veya fiziksel şiddete maruz kalmasından sonra başlatılır.

BEYAZ KOD TALEBİ

 1. 112 aranacak. Kolluk kuvvetlerinin yönlendirilmesi istenecek. Şiddete göre kolluk kuvvetlerine darp ve istirahat raporu alma talebimiz olacak.
 2. Güvenli bir yerde ifademizi vereceğiz. Karakola gitmemiz zorunlu değil.(Madde 12 )
 • İfadeye darp ve istirahat raporu eklenecek.
 • Vereceğimiz ifadenin içeriğinde; (Kolluk kuvvetlerinin bunu eksiksiz yapmasına dikkat edilmelidir)
  • Olayın tam yeri
  • Olayın tamamı, detaylı
  • Faillerin tamamı
  • Şahitler. (önemli, takipsizlik çıkabilir. Duymak olmaz, görmek lazım)
  • Saldırı şekli
  • Hangi görev esnasında
  • Başlama şekli ve devamı
  • Uzaklaştırma talebi yapmak gerek
  • Can güvenliğim tehlikede dersek…..112 ile entegre ediliyor.
  • Kamera kayıtlarının icelenmesi talep edilmeli
  • 113 haÑ aranarak beyaz kod bildirimi ayrıca yapılmalı SORUŞTURMA
 • Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisinde

*Dosyanın tamamının alınması ve incelenmesi itirazlar için gerekli.

 • Lehde ve aleyhde tüm belgeler toplanacak
  • Şüpheli şahıs karakola götürülür. İlgili savcı aranır. Savcının talimatına göre kolluk kuvvetlerine görev verir.
  • Kamu görevlisine şiddet varsa ½ oranında arÑrıldığı için durumuna göre tutuklama gerekiyor. Sağlıkta şiddet katalog suçlara dahil olduğu için tutuklama daha kolay.
  • Savcı dosyayı inceler, gerekirse tekrar ifade alır veya almaz sonrasında iddianameyi hazırlar asliye ceza mahkemesine gönderir veya suç görmez ise kovuşturmaya yer yoktur diyebilir.

KOVUŞTURMA YOKSA (TAKİPSİZLİK)

 • 15 gün içinde bu karara itiraz edilebilir. Sulh cezaya itiraz edebilir.
  • Tanık dinlenmemişse= direk itiraz
  • Kamera incelenmemişse
  • Telefon görüşmeleri incelenmemişse (* telefon ile kaydın karşı kişinin haberi olmadan delil olarak kabulü olmaz, istinasi durumlar hariç)

İtiraz kabul edilirse dosya tekrar savcılığa tekrar geri gönderilir. Delillerin ifadeye, şahitlerin ifadeye eklenmesi çok önemlidir. İtirazın kabulünde hayati önemi vardır.

KOVUŞTURMA

Dosya tekrar savcıya gittikten sonra savcı iddianameyi hazırlar ve mahkeme süreci başlar. Hakim iddianameyi 15 gün içinde kabul veya red eder.

RED GEREKÇELERİ

 • Delil tam toplanmadıysa
  • Görev alanı değerlendirmesi (Örn; Ağır ceza) KABUL DURUMU

Basit Yargılama

Müşteki ve sanığa beyanda bulunmasını ister. Şikayetin devamı, suçun reddi veya kabulü

15 gün içinde Hakim karar veriyor. (Genelde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması)

Katılma Vekalet ücreti çıkmaz

Karara yine itiraz edilince duruşma yapılır. Duruşmalı yargılama olabilir.

DURUŞMA GÜNÜ

Katılan üyemize, sanık ve tanık dinlenecek Katılma şartı ile Yargılama yapılıyor

Sonuç: Ceza veya beraat (Not: duruma yine HAGB verilebilir)

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına itiraz (kararın tebliğinden) 7 gün içinde AĞIR CEZAYA yapılıyor.

Sanık veya katılan bölge istinaf mahkemesine 7 gün içinde itiraz edebilir. Bölge istinaf—5 yıl altında ise onaylar

5 yıl üstü cezalarda Yargıtay

SONUÇ;

Ülke genelinde başladıktan sonra, halen 13. yılında bulunduğumuz Aile Hekimliği uygulamasının işleyiş, amaç ve yöntemleri ile de pek çok sorunu devam ederken Birlik ve Dayanışma Sendikası tarafindan, gerek Anayasa’ya aykırı tarafları, gerekse uygulamanın yürütülmesinde ve yönetilmesinde sorunlar oluşturan eksiklik ve yetersizlikleri ile en başta Aile Hekimliği Kanunu’nu irdelenmiş ve çözüm sunulmuştur.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin dayandırılacağı kanun her açıdan tereddüte imkan vermeyecek, Anayasal hak ve özgürlükleri engellemeyecek yeterlilik ve açıklıkta düzenlenmelidir. Yönetmelikler de yasalara, hukuk normlarına, çalışan hakları ve mesleki tanımlara uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Çalıştay sonuçlarımızın idari ve siyasi sorumlu ve yetkililerce dikkate alınmasını, Aile Hekimliği çalışanları olarak öneri ve fikirlerimizin önemli olduğunun anlaşılmasını temenni ederken emek ve zaman ayırarak bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlayan tüm katılımcılara tekrar teşekkür ederiz.

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.