BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Usul ve Esasların amacı, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile Sendika bünyesindeki Çalışma Komisyonlarının oluşumunu ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak Madde 2-Bu Usul ve Esaslar Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Tüzüğü’nün ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3-Bu Usul ve Esaslarda geçen; Çalışma Grubu: Araştırma ve değerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu Kararıyla oluşturulan devamlı veya geçici grupları; Komisyon, alt komisyon ve komiteleri Sendika: Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikasını, Tüzük: Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Tüzüğünü, Yönetim Kurulu: Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu’nu, Genel Başkan: Tüzük madde 24’de belirtilen Yönetim Kurulu Başkanını Üye: Yönetim Kurulu Üyesi kişilerden her birini, Komisyon Başkanı: Çalışma Grubu Başkanını, Komisyon Üyesi: Çalışma Grubu üyesini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Kurulu Oluşumu ve Görev Dağılımı Yönetim Kurulunun Oluşumu Madde 4- Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın Yönetim Kurulu, dört yıl için seçilen yedi üyeden oluşur. Genel Başkan Seçimi Madde 5-Yönetim Kurulu, seçimden sonra bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak gizli oyla Genel Başkan seçer. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 6- Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın yürütme organı olan Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: • Sendikayı temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya daha fazla kişiye yetki vermek, • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, • Sendikanın çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, sendikaya ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, sendika lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik ve ya şube açılmasını sağlamak • Genel kurulda alınan kararları uygulamak, • Her faaliyet yılı sonunda sendikanın işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, • Bütçenin uygulanmasını sağlamak, • Sendikaya üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. • Sendikanın amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, • Sendika adına basın sözcüsü seçmek

Genel Kurulda alınan kararlar Yönetim Kurulu kararıyla kısıtlanamaz. Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Madde 7- Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın Yönetim Kurulu tarafından Genel Sekreter, Genel Teşkilatlanma Sekreteri, Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri, Genel Mali Sekreter, Genel Eğitim, Araştırma ve Bilişim Sekreteri, Sosyal İşler, Dışilişkiler ve Basın-Yayın Sekreteri belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri tüzükte belirtilmiştir

Yönetim Kurulu Görev Değişikliği Madde 8-Belirlenmiş görev dağılımı bir kısmı veya tamamı gerek görüldüğünde yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Madde 9-Üyeler, Kurul işlerini, basiretli bir işadamı gibi gerekli dikkat ve basiretle yürütmek zorundadır. Üyeler, görevleri sırasında öğrendikleri gizlilik taşıyan bilgileri ve sırları görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamazlar; kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi Madde 10-Tüzük Madde 15 gereği izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç ve yılda toplam 6 defa toplantıya katılmayan üye ile Madde 5’e göre üyeliğinin sona ermesi gerçekleşen, istifa eden, görevini yerine getirmesine mani sürekli bir hastalığı olan üyenin yönetim kurulu üyeliği sıfatı düşer. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğinin doldurulması Madde 11-Boşalan Yönetim Kurulu asil üyeliklerine sırasıyla yedek üyeler çağrılır. Yedek üyeler, yerine geçtikleri asil üyenin süresini doldurur. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de çağrılmasından sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse mevcut Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sendika Faailiyetlerinin Düzenlenmesi

Sendika Web Sitesinin Yönetimi ve Basınla İlişkiler Madde 12- Sendika web sitesinin yönetimi Genel Eğitim, Araştırma ve Bilişim Sekreteri tarafından gerçekleştirilir. Web sitesinde; Sendika Tüzüğü, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler, Sendikanın iletişim ve banka bilgileri, Sendika üyeliğine giriş için gerekli formlar ve açıklamalar, Sendika üyelerine ilişkin bazı bilgiler, faaliyet raporları, bütçe ve kesin hesaba ilişkin bilgiler, gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ile gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin sonuçlar, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan bazı kararların özetleri, çalışma grupları ve çalışmalarına ilişkin bilgiler, yayımlanması uygun görülen makale vb. yayınlar ile Yönetim Kurulunca gerek görülecek diğer bilgiler yer alır. Sitede Forum bölümü açılması da Yönetim Kurulu kararıyla mümkündür. Forum bölümü açılması halinde, bunun Sendika üyelerinin kendi aralarında Sendika faaliyetleri veya mesleki faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunmaları amacına hizmet etmesi hususu gözetilir. Mesleki olmayan görüş ve önerilerin paylaşılmasına izin verilmez. Genel Eğitim, Araştırma ve Bilişim Sekreteri veya Yönetim kurulunca görevlendirilecek üye/üyeler bunun izlemesini gerçekleştirir. Sitede yer alan bilgi ve belgelerin sürekli güncel tutulmasına özen gösterilir. Sendika üyeleri ile sağlanacak iletişimde sitenin ve sitede yer alan Sendika üye iletişim bilgilerinin (e-posta) kullanılması esastır. Bu nedenle, Üyelerden Sorumlu Koordinatörlerin tuttukları ve güncelledikleri üye iletişim bilgileri esas alınarak Sitede de gerekli güncellemeler yapılır. Sendika web sitesinde Yönetim Kurulu adına yapılacak her türlü açıklama Yönetim Kurulu kararı üzerine yapılabilir. Sendika Web sitesinin yönetimi konusunda Yönetim Kurulu Kararıyla özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerden de karşılığı ödenmek üzere danışmanlık ve destek hizmetleri alınabilir. Basın bildiri ve açıklamaları da Yönetim Kurulu kararlarına istinaden Genel Başkan veya uygun görülecek üyeler tarafından yapılır. Yönetim Kurulu Kararıyla Sendikanın tanıtımına yönelik broşür, el kitabı, etkinlik sonuçları vb. dokümanlar yayımlanabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından mesleki konularda kitap ve dergi gibi basılı yayınlar çıkartılmasına karar verilebilir. Bu faaliyetlerinin koordinasyonu da Genel Eğitim, Araştırma ve Bilişim Sekreteri tarafından gerçekleştirilir.

Eğitim ve Sosyal Faaliyetler Madde 13-Eğlence, gezi, konferans, seminer, panel, balo gibi etkinlikler Yönetim Kurulu kararı üzerine gerçekleştirilir. Aynı şekilde Yönetim Kurulu kararı üzerine eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilebilir. Eğitim ve sosyal etkinliklerin içeriğinin ve türünün belirlenmesinde sendika üyelerinin talep ve görüşleri ile mevcut olması halinde ilgili eğitime ilişkin mevzuat esas alınır. Bu faaliyetlerde gerekli organizasyon ve koordinasyon Sosyal İşleri Sekreteri tarafından sağlanır. Eğitim ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesini müteakip, uygun görülen eğitim dokümanları ve etkinliklere ilişkin bilgiler Sendika web sitesinde yayımlanır. Yazışmalar Madde 14- Sendikaya ilişkin her türlü yazışmalar ve belgeler Genel Başkan veya Genel Sekreter ile diğer üyelerden birisi tarafından imzalanır. Ancak, çalışma komisyonları yazışmalarını Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri, bilgisi dahilinde yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çalışma Gruplarının(Komisyonların) Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma Gruplarının(Komisyonların) Oluşumu Madde 15-Yönetim Kurulu tarafından, araştırma ve değerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapmak üzere devamlı veya geçici çalışma grupları(komisyonlar) oluşturulabilir. Çalışma Grubunun oluşturulmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararında, grubun oluşturulma amacı ile ne kadar süre için oluşturulduğu belirtilir. Çalışma grupları ilgili yönetim kurulu üyesine bağlıdır.. Çalışma Gruplarının en az üç Sendika üyesi ile oluşturulması zorunludur. Çalışma Gruplarının üyeleri, nitelikleri, bilgi ve becerileri göz önüne alınarak istekli olan Sendika üyeleri arasından Yönetim Kurulunca belirlenir. Belirlenen bu Çalışma Grubu üyeleri kendi aralarından bir üyeyi Komisyon Başkanı seçerler ve Yönetim Kuruluna iletmek üzere bağlı bulundukları yönetim kurulu üyesine bildirirler. Çalışma gruplarının kaldırılması ile grup başkanı ve üyelerinin kendi istekleri üzerine veya açık bir gerekçe ortaya koymak şartıyla resen grup üyeliğinden çıkarılmalarına Yönetim Kurulu yetkilidir. Danışman olarak fikir ve çalışmalarından fayda beklendiği Sendika üyeleri dışındaki kimselerin de komisyon çalışmalarına geçici veya sürekli olarak katılmaları için Yönetim Kurulu’na teklifte bulunabilirler. Bu şekilde katılanlar da komisyon üyelerine sağlanan haklardan yararlanabilirler. Fakat oylamaya katılamazlar.

Grupların Çalışma Usul Esasları Madde 16-Üç üyeden kurulu Çalışma Grupları kendi aralarından bir başkan, raportör, daha fazla üyeden kurulu komisyonlarda bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

Madde 17-Komisyon Başkanının Görevleri

Grup(Komisyon) Başkanı; • Grubun toplantı ve çalışmalarının organizasyonundan, • Grup üyeleri arasındaki iletişimin ve Yönetim Kurulu ile iletişimin sağlanmasından, • Yönetim Kurulunca verilen işlerin zamanında sonuçlandırılması için gereken önlemleri almaktan ve çalışmaları yapmaktan, • Çalışma alanı ile ilgili Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmaktan, • Gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantılarına gündem önerisi sunmaktan, • Çalışma sonuçlarına ilişkin Yönetim Kuruluna bilgi ve rapor sunmaktan sorumludur.

Madde 18-Komisyon Başkan Vekilinin Görevleri

Başkan Vekili, başkan bulunmadığı zaman onun görevini yapar.

Madde 19-Raportörün Görevleri

Raportör, başkan ve vekilinin bulunmadığı toplantılarda başkanlık görevini yapar. Raportör‘ün katılmadığı toplantılarda raportörlük görevi üyelerden biri tarafından yapılır. Grup üyeleri de çalışma alanlarında gereken inceleme ve araştırmayı yapmaktan, diğer grup üyeleri ile işbirliği içerisinde çalışmaktan ve Grup Başkanına önerilerini sunmaktan sorumludurlar.

Madde 20-Komisyonların toplantı ve çalışma zamanları Grupların toplantı ve çalışma zamanları, grup üyelerinin ve çalışmanın durumu göz önüne alınarak Grup Başkanı tarafından belirlenir. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya üç aylık dönemde toplantıların yarısından fazlasına iştirak etmeyenlerin komisyondaki görevleri kendiliğinden sona erer. Konu ile ilgili bir çizelge komisyon raportörü tarafından tutulur ve neticeleri Genel Sekretere ilgili yönetim kurulu üyesi aracılığıyla bildirilir. Bu üyelerin yerine Genel Sekreterin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile yenileri atanır. Ayrıca Genel Sekreterin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile Çalışma Grupları üyelerini görevden alınabilir ve yerlerine yenileri atanabilir. Komisyonlar, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanırlar. Başkan, başkan vekili ve raportör’den en az birisinin iştiraki olmadan toplantı yapılamaz. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde o toplantı başkanının oyu iki oy sayılır. Çalışma Grupları Yönetim Kurullarınca yetki verilmedikçe Sendikayı temsil edemezler. Çalışma Gruplarınca incelenen konular hakkında son karar, Yönetim Kurulu’na aittir. Çalışma Gruplarının verilen konuyu inceleme, araştırma, görüşme ve sonuçlandırma usul ve esasları ile çalışma şekli ve iş bölümü kendilerince saptanır. Çalışma Grupları her türlü dilek ve şikayetlerini Genel Sekreter ve ilgili yönetim kurulu üyesi aracılığıyla ile Yönetim Kurulu’na yaparlar. Çalışma Gruplarının aşağıda belirtilen işleri raportörü tarafından yapılır. • Toplantı tutanağı doldurmak. • Devam çizelgelerini tutmak. • Yönetim Kurulu’nun kararını gerektiren çalışmalarla ilgili karar tasarısı, rapor veya yazıları Genel Sekretere ulaştırmak, gerekçeleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmak ve kararın uygulanmasını takip etmek. • Çalışma Grubunun yazı, rapor ve görüşlerini usulüne uygun olarak yazmak, gerekli düzeltmeleri yapmak.

Madde 20-Komisyon toplantı tutanaklarının tutulması

Çalışma Grubunun çalışma tutanaklarında en az aşağıda yazılı bilgilerin bulunması gereklidir: • Komisyonun adı, • Toplantı sıra numarası, • Toplantı tarihi (günü, saati) • Toplantıda bulunanlar, • Görüşülen konular hakkında kararlar (sıra numarası ile) • Toplantıda bulunanların isim ve imzaları, • Gelecek toplantının gündemi.

Oluşturulan Devamlı Çalışma Grupları(Komisyonlar) Madde 21- Sendika bünyesinde 4 adet devamlı çalışma grubu oluşturulmuştur. Bunlar;

  1. Teşkilatlanma(Örgütlenme) Komisyonu:
  2. Hukuk ve Mevzuat Komisyonu;
  3. Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın-Yayın Komisyonu;
  4. Genel Eğitim-Araştırma ve Bilişim Komisyonu;

Madde 22-Komisyonların oluşturulması

Komisyonlar her seçimli genel kurul sonrasında yeniden oluşturulurlar.

Komisyonlar sendika genel yönetim kurulunca oluşturulmuş resmi facebook sayfasında, açık adaylık ve anket usulü ile gönüllüler başvuru yapar. Komisyon oluşturulması için süre bir aydır. Komisyon oluşumu için tanınan bir aylık süre duyurunun yapıldığı gün başlar. Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun oyuyla başvuranlar arasından seçilecek 3 kişiye komisyonu kurma görevi verilir. Bu 3 kişilik öncü komisyon, diğer başvuruları değerlendirir ve çoğunluğun oyuyla kabul edilecek yeni üyelerle komisyon oluşumu tamamlanır. Komisyon oluşumu 1 aylık süre tamamlandığında ilk toplantısını 1 hafta içinde yapar ve içinden bir başkan, bir başkan vekili ve 1 raportör seçer. Her komisyonun karar defteri raportör de bulunur. Raportörün katılamadığı toplantılarda, komisyonun başkanı veya başkan vekili veya başkanın atayacağı bir komisyon üyesi toplantı sonuçlarını tutanak haline getirir ve komisyon karar defterine işlenmek üzere raportöre iletir.

Bu heyet yönetim kurulunun ilgili sekreterine bağlıdır. Komisyonların üyelik başvurusu için sendika facebook grubunda veya resmi web sitesinde 1 aylık başvuru süresi duyurusu yapılır. Bu sürenini bitiminden itibaren yapılan başvurular yedek komisyon üyeliği listesine yazılır. Yönetim kurulu ve ilgili komisyonun salt çoğunluk üye onayıyla, yedek komisyon üyesi, komisyona asil üye olabilir. Komisyondan istifa olduğu zamanda, komisyonun salt çoğunluk kararıyla yedek listeden üye davet edilebilir. Komisyon içinde uyumsuzluk yaratan komisyon üyesi olursa, sendika yönetim kurulunun kararıyla veya komisyon salt çoğunluğunun kararıyla komisyondan çıkarılabilir.

Madde 23-Komisyonlar, resmi facebook sayfasında sürekli toplantı halinde sayılırlar. Ancak komisyonun kendi belirleyeceği gün ve saatte aylık toplantılarını yaparak, toplantı kararlarını 3 gün içinde bir rapor halinde komisyon başkanı veya raportörünce yayınlamak zorundadırlar. Komisyon yönetimindeki bu üç kişilik heyet, raporlamayı 3 kez üstüste veya 1yılda (İlk raporlama ihlalinde süre başlamak üzere) 5 kez tekrarlarsa sendika yönetim kurulunun komisyon yönetimini ya da komisyon üyelerini tümden değiştirme hakkı vardır.

Madde24- Devamlı komisyonlar acil durumlarda yönetim kurulunun talebi doğrultusunda aylık toplantıyı beklemeden , online üyelerden istek de bulunabilir ve bu durumda karar yeter sayısı aranmadan uygulama yapmaya yetkilidir.

Madde 25- Devamlı komisyonlar, toplantılarını sanal ortamda yaparlar. Ama komisyonun ya da sendika yönetim kurulunun talebi üzerine, yönetim kurulunca yapılacak düzenlemeyle gerçek katılımlı toplantı düzenleyebilir.

Madde 26-Yeni Sendika yönetim kurulu seçimlerinden sonra komisyonların oluşması için geçecek bir aylık sürede, eski komisyonlar görevlerine devam ederler.

Oluşturulan Geçici Çalışma Grupları(Komisyonlar)

Madde 27-Sendikanın ihtiyaçları doğrultusunda sendika yönetim kurulu geçici komisyonlarda oluşturabilir. Bu komisyonların süresi ve üyeleri yönetim kurulunca belirlenir.

Madde 28- Komisyon karar sürecinde her komisyon üyesinin 1 oyu vardır. Oyların eşitliği durumunda komisyon başkanının oyu çift sayılır.

Madde 29-Komisyonun aldığı karar tavsiye niteliğindedir ve Sendika Yönetim Kuruluna sunulur. Karar yönetim kuruluna aittir.

BEŞİNCİ BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler Yürürlük Madde 30-– Bu Usul ve Esasların uygulanmasına ../../2014 tarihinde Yönetim Kurulunca karar verilmiştir. Yürütme Madde 31 – Bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümleri Yönetim Kurulu yürütür.

Sitemiz size daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel olmayan verilerinizi (gezinme, sayfa geçişleri vs.) tarayıcınızda saklamaktadır.